მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

  ხშირად დასმული შეკითხვები

საკრებულო
1 რა არის თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო და მისი ამოცანა?
1.1 რა არის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო – საკრებულო?
1.2 როგორ ხდება საკრებულოს არჩევა?
1.3 რა არის საკრებულოს მთავარი ამოცანა?
2 საკრებულოს საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები
2.1 რომელი კანონებით განისაზღვრება საკრებულოს საქმიანობა?
3 საკრებულოს საქმიანობის ძირითადი პრინციპები
3.1 რა ძირითად პრინციპებს ეყრდნობა საკრებულოს საქმიანობა?
4 საკრებულოს უფლებამოსილებები
4.1 რა პრინციპებს ეყრდნობა საკრებულოს უფლებამოსილებები?
5 საკრებულოს უფლებამოსილების განსაზღვრა
5.1 რის საფუძველზე შეუძლია საკრებულოს განსაზღვროს და გადაანაწილოს უფლებამოსილებები?
5.2 რა სტადიებად იყოფა საკრებულოს მიერ უფლებამოსილების განხორციელება?
5.3 რას გულისხმობს საკრებულოს მიერ გადაწყვეტილების მომზადება?
5.4 რას გულისხმობს საკრებულოს მიერ გადაწყვეტილების მიღება?
5.5 რას გულისხმობს გადაწყვეტილების აღსრულება?
5.6 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, როგორ განისაზღვრება საკრებულოს უფლებამოსილებების საკითხი?
5.7 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით, საკრებულოს უფლებამოსილების რომელი სფეროებია გამოყოფილი?
6 საკრებულოს უფლებამოსილება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ორგანიზებისა და მისი იდენტურობის განსაზღვრის სფეროში
6.1 საკრებულოს უფლებამოსილება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ორგანიზებისა და მისი იდენტურობის განსაზღვრის სფეროში
7 საკრებულოს უფლებამოსილება ორგანიზაციული საქმიანობის აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის რეგულირებისა და კონტროლის სფეროში
7.1 რა განეკუთვნება საკრებულოს უფლებამოსილებას ორგანიზაციული საქმიანობის სფეროში?
7.2 რის მიხედვით არის დადგენილი საკრებულოს უფლებამოსილება აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის რეგულირებისა და კონტროლის სფეროში?
7.3 აქვს თუ არა უფლებამოსილება საკრებულოს დანიშნოს სასამართლოში მუნიციპალიტეტის/საკრებულოს წარმომადგენლობის უფლებამოსილი პირი?
7.4 რით არის განმტკიცებული მუნიციპალიტეტის უფლება დაიცვას საკუთარი ინტერესები სასამართლო წესით?
7.5 აქვს თუ არა მუნიციპალიტეტს უფლება მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს?
8 საკრებულოს უფლებამოსილება საფინანსო–საბიუჯეტო სფეროში
8.1 რა განეკუთვნება საფინანსო-საბიუჯეტო სფეროში საკრებულოს უფლებამოსილებას?
8.2 კანონმდებლობის მიხედვით, როგორ განისაზღვრება თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი?
8.3 რა ინფორმაცია უნდა იქნას ასახული თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტში?
9 ადგილობრივი გადასახადი
9.1 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, გადასახადის რამდენი სახე არის დადგენილი?
9.2 რას ნიშნავს ადგილობრივი გადასახადი?
9.3 რა პროცედურას უკავშირდება ადგილობრივი გადასახადის შემოღება?
9.4 რა სახის ადგილობრივი გადასახადი არსებობს?
9.5 კანონმდებლობის მიხედვით, ვინ არის ქონების გადასახადის გადამხდელი?
9.6 ვინ არის უფლებამოსილი განსაზღვროს ქონების გადასახადის განაკვეთი?
9.7 კანონმდებლობის მიხედვით, ვინ არის გათავისუფლებული ქონების გადასახადისაგან?
9.8 რა არის ადგილობრივი მოსაკრებელი?
9.9 რა მიეკუთვნება ადგილობრივ მოსაკრებლებს?
9.10 აქვს თუ არა საკრებულოს უფლებამოსილება დაადგინოს შეღავათები ადგილობრივი მოსაკრებლების გადახდაზე?
9.11 როგორ ხდება ადგილობრივი მოსაკრებლების გადახდევინება?
9.12 ვინ უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსაკრებლების ამოღებას?
10 მუნიციპალიტეტის სახელით დადებული ხელშეკრულება
10.1 რომელი ორგანო დებს და აწერს ხელს მუნიციპალიტეტის სახელით დადებულ ხელშეკრულებას?
10.2 რა შემთხვევაში არის საჭირო საკრებულოს მიერ მუნიციპალიტეტის სახელით დადებული ხელშეკრულების დამტკიცება?
10.3 რა შემთხვევაში არის საჭირო საკრებულოს თანხმობა მუნიციპალიტეტის სახელით დადებული ხელშეკრულებაზე?
11 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
11.1 კანონმდებლობის მიხედვით, რა არის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები?
12 მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოხელეთა სარგოები
12.1 როგორ ხდება მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრა?
12.2 რის მიხედვით არის დადგენილი ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი რანგები?
12.3 ვინ განსაზღვრავს გამგეობის/მერიის საჯარო მოსამსახურეთა სარგოებს?
12.4 ვინ განსაზღრავს საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სარგოებს?
12.5 რა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში სარგოების განსაზღვრის ათვლის წერტილს?
12.6 გამგეობის/მერიის და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების რა ზედა ზღვარი არის დადგენილი კანონმდებლობის მიხედვით?
13 საკრებულოს უფლებამოსილება მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის სფეროში
13.1 რა განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის სფეროში საკრებულოს უფლებამოსილებას?
13.2 რის მიხედვით განისაზღვრება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენა?
13.3 რის მიხედვით ადგენენ საკრებულოები მიწის ნორმატიულ ფასს?
13.4 რა წარმოადგენს მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის ძირითად კომპონენტებს?
13.5 დასახლებებისათვის ტერიტორიული ზონების გამოყოფისა (ზონირება) განსაზღვრისას, რა კრიტერიუმები უნდა იქნეს გათვალისწინებული?
13.6 რის მიხედვით განისაზღვრება ქირის საფასური და ქირის საწყისი საფასური მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას?
13.7 რის მიხედვით განისაზღვრება ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით გადაცემისას?
13.8 რის მიხედვით განისაზღვრება ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობა მოძრავი ქონების აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით გადაცემისას?
13.9 რის მიხედვით განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული წილების/აქციების პრივატიზების ან მართვის უფლებით გადაცემა?
13.10 რის მიხედვით განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფოსათვის ან/და ავტონომიური რესპუბლიკისათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა?
14 საკრებულოს სხვა უფლებამოსილებები
14.1 კანონმდებლობის მიხედვით, ვის ევალება მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების შემუშავება?
14.2 რითი რეგულირდება სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა?
14.3 ვინ ამტკიცებს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტებს?
14.4 თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის დაგეგმვისა და კეთილმოწყობის სფეროში რა განეკუთვნება საკრებულოს უფლებამოსილებას?
14.5 რას განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმა?
14.6 ვინ ამტკიცებს დასახლების მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმას?
14.7 რას მოიცავს დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები?
14.8 ვინ ამზადებს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტებს?
14.9 რა პროცედურით ხდება დასახლებათა სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების დამტკიცება?
14.10 რის მიხედვით რეგულირდება ნარჩენების მართვის საკითხი?
14.11 ნარჩენების მართვის კოდექსის მიხედვით, რას გულისხმობს ნარჩენების მართვა?
14.12 რა არის ნარჩენების მართვის ძირითადი პრინციპები?
14.13 ვის ევალება ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება?
14.14 რა პროცედურას უკავშირდება ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება?
14.15 ვის ეკისრება ზედამხედველობის პასუხისმგებლობა ნარჩენების მართვის სფეროში?
14.16 რა სახის დარღვევებზე არის დაწესებული სანქციები ,,ნარჩენების მართვის კოდექსის“ მიხედვით?
14.17 ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მართვისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სფეროში, რა უფლებამოსილებები განეკუთვნება საკრებულოს?
14.18 რის მიხედვით განისაზღვრება თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე ადგილობრივი საავტომობილო გზებისა და საგზაო მოძრაობის დაგეგმარება?
14.19 რა განეკუთვნება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებს?
14.20 ვინ შეიმუშავებს და ამტკიცებს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების განვითარების მუნიციპალური პროგრამას?
14.21 ვის უფლებამოსილებას განეკუთვნება სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების წესის განსაზღვრა?
14.22 კანონმდებლობის მიხედვით, როგორ ხდება გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების სფეროს რეგულირება მუნიციპალიტეტებში?
14.23 ვის უფლებამოსილებას განეკუთვნება გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების სფეროში რეგულირების წესების მიღება მუნიციპალიტეტებში?
14.24 კანონმდებლობის მიხედვით, არის თუ არა გარე რეკლამის განთავსებისათვის ნებართვა საჭირო მუნიციპალიტეტებში?
14.25 ვინ არის უფლებამოსილი გასცეს გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა?
14.26 რომელ ობიექტებზე გაიცემა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა?
14.27 რის საფუძველზე გაიცემა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა?
14.28 რის საფასურს იხდის გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიმღები?
14.29 ვინ ადგენს გარე რეკლამის განთავსების ნებართვისათვის აუქციონის პირობებსა და ჩატარების პროცედურებს, ნებართვის გაცემის საწყისი ფასის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესს?
14.30 რა შეზღუდვებია დაწესებულია გარე რეკლამის განთავსების ვიზუალურ მხარესთან დაკავშირებით?
15 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებები შშმ პირთა მიმართ
15.1 რა ვალდებულება ეკისრება მუნიციპალიტეტს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებით?
16 უსახლკაროთა თავშესაფრები და რეგისტრაცია
16.1 კანონმდებლობის მიხედვით, როგორ არის განმარტებული უსახლკარო პირი?
16.2 რის მიხედვით ხდება უსახლკარო პირთა თავშესაფრის საკითხის მოწესრიგება?
16.3 რა ვალდებულებები ეკისრება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უსახლკარო პირებთან მიმართებით?
17 შეკრებები და მანიფესტაციები
17.1 აქვთ თუ არა საქართველოს მოქალაქეებს წინასწარი ნებართვის გარეშე საჯაროდ შეკრებისა და მანიფესტაციის ჩატარების უფლება?
17.2 კანონმდებლობის მიხედვით, რა შემთხვევაში ეკრძალებათ საქართველოს მოქალაქეებს საჯაროდ შეკრება და მანიფესტაციის ჩატარება?
17.3 შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარების შესახებ, რამდენი დღით ადრე უნდა იქნას გაფრთხილებული ადგილობრივი თვითმმართველობა?
18 საკრებულოს წევრი
18.1 რა არის საკრებულოს წევრის სტატუსი?
18.2 რის მიხედვით რეგულირდება პირის საკრებულოს წევრად არჩევის საკითხი?
18.3 ვინ შეიძლება იქნას არჩეული საკრებულოს წევრად?
18.4 რა რეგულაციები ვრცელდება საკრებულოს წევრზე, როგორც თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეზე?
18.5 სარგებლობს თუ არა საკრებულოს წევრი თავისუფალი მანდატით?
18.6 რა სახის სანქციები არსებობს საკრებულოს წევრის მიერ მოვალეობის შეუსრულებლობისათვის?
18.7 დასაშვებია თუ არა საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების სხვა პირისთვის გადაცემა?
18.8 რა არის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადა?
18.9 რის საფუძველზე ხდება საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობა?
18.10 რა პროცედურას უკავშირდება საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობა?
18.10 როდიდან შეუძლია პირს განახორციელოს საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება?
18.11 აქვს თუ არა პირს უფლება გაასაჩივროს საკრებულოს გადაწყვეტილება უფლებამოსილების ცნობასთან დაკავშირებით?
18.12 რა შემთხვევაში შეიძლება ვადამდე შეუწყდეს უფლებამოსილება საკრებულოს წევრს?
18.13 რა შემთხვევაში აქვს უფლება საკრებულოს წევრს პირადი განცხადების საფუძველზე მოიხსნას უფლებამოსილება?
18.14 რა პროცედურას უკავშირდება საკრებულოს წევრის მიერ პირადი განცხადების საფუძველზე უფლებამოსილების მოხსნა?
18.15 რა სახით იღებს საკრებულო საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას?
18.16 რა შემთხვევაში იღებს საკრებულო საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას კენჭისყრით?
18.17 რა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების აღდგენა?
18.18 რომელი კანონი განსაზღვრავს საკრებულოს წევრის ძირითად მოვალეობებს?
18.19 რა შემთხვევაში არის ვალდებული საკრებულოს წევრი უარი თქვას მონაწილეობაზე მუნიციპალიტეტის სხდომაზე საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებაში?
19 საკრებულოს წევრის უფლებები
19.1 რაში მდგომარეობს საკრებულოს წევრის უფლებები?
19.2 რა უფლებებით სარგებლობს საკრებულოს წევრი საკრებულოში?
19.3 რა უფლებებით სარგებლობს საკრებულოს წევრი საკრებულოს გარეთ?
20 საკრებულოს წევრის წერილობითი და ზეპირი შეკითხვები
20.1 რას გულისხმობს საკრებულოს წევრის მიერ შეკითხვების დასმა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ან თანამდებობის პირების მიმართ?
20.2 რა ვადაში არის ვალდებული შესაბამისი ორგანო ან თანამდებობის პირი უპასუხოს საკრებულოს წევრის მიერ დასმულ შეკითხვას?
20.3 რა ფორმით არის შესაძლებელი შესაბამისი ორგანოს ან თანამდებობის პირის მიმართ შეკითხვის დასმა საკრებულოს წევრის მიერ?
20.4 ვის ბარდება წერილობითი ფორმით დასმული შეკითხვა?
21 საკრებულოს წევრის მიერ ამომრჩეველთა მიღების და მათთან შეხვედრების ჩატარების წესი
21.1 რის მიხედვით განისაზღვრება საკრებულოს წევრის ამომრჩეველთან მუშაობის საკითხი?
21.2 რის მიხედვით განისაზღვრება საკრებულოს წევრის მოსახლეობასთან მუშაობის ფორმების წესი და პროცედურები?
21.3 რა პროცედურას უკავშირდება მოქალაქეთა მიღება საკრებულოს წევრის მიერ?
21.4 ვინ უზრუნველყოფს მოქალაქეთა მიღებას?
21.5 რას გულისხმობს მოქალაქეებთან შეხვედრა?
21.6 რა პერიოდში უნდა გამოქვეყნდეს ცნობა საკრებულოს წევრის მოქალაქეებთან შეხვედრის შესახებ?
22 საკრებულოს თავმჯდომარე
22.1 რა განეკუთვნება საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილებას?
22.2 ვის მიერ ხდება საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა?
23 საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილებები
23.1 რას გულისხმობს საკრებულოს თავმჯდომარის ძირითადი უფლებამოსილებები?
23.2 რას გულისხმობს საკრებულოს თავმჯდომარის, როგორც წარმომადგენლობითი ორგანოს სხდომის თავმჯდომარის უფლებამოსილებები?
23.3 რას გულისხმობს საკრებულოს თავმჯდომარის, როგორც საკრებულოს წევრის უფლებამოსილებები?
24 საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის წესი
24.1 ვინ ირჩევს საკრებულოს თავმჯდომარეს?
24.2 რა პროცედურას უკავშირდება საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა?
24.3 რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ კი საკრებულოს არჩევნებში მონაწილე ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ დააგროვა ხმების საჭირო რაოდენობა?
24.4 რა შემთხვევაში ინიშნება საკრებულოს თავმჯდომარის ხელახალი არჩევნები?
24.5 ზედიზედ რამდენჯერ შეიძლება საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად ერთი და იმავე პირის წარდგენა?
24.6 რა გზით ხორციელდება საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევნები?
24.7 ვინ ხელმძღვანელობს საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევნებში ბიულეტენების საკითხს და კენჭისყრის პროცესს?
24.8 რა რაოდენობის ხმები უნდა დააგროვოს კანდიდატმა რათა იქნას არჩეული საკრებულოს თავმჯდომარედ?
25 საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების წესი
25.1 ვინ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენება?
25.2 საკრებულოს წევრების ხმათა რა რაოდენობა არის საჭირო საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის დასაყენებლად?
25.3 ხმათა რა რაოდენობა არის საჭირო საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადასაყენებლად?
25.4 რა პროცედურას უკავშირდება საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენება?
26 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
26.1 ვის აქვს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის კანდიდატის დასახელების უფლება?
26.2 რა შემთხვევაში ასრულებს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე თავმჯდომარის მოვალეობას?
26.3 რის მიხედვით დგინდება საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილება?
27 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის წესი
27.1 ვინ ირჩევს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს?
27.2 რა სახის შეზღუდვები ვრცელდება საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეზე უფლებამოსილების განხორციელებისას?
28 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობიდან გადაყენების წესი
28.1 რის მიხედვით არის დადგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობიდან გადაყენების წესი?
28.2 ვინ არის უფლებამოსილი დასვას საკითხი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ?
28.3 რა შემთხვევაში ჩაითვლება საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გადაყენების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულად?
29 საკრებულოს ორგანოები
29.1 რა განეკუთვნება საკრებულოს სავალდებულო ორგანოებს?
29.1 რას წარმოადგენს საკრებულოს ბიურო?
29.2 რა განეკუთვნება საკრებულოს არასავალდებულო ორგანოებს?
29.2 რა განეკუთვნება საკრებულოს არასავალდებულო ორგანოებს?
30 საკრებულოს ბიურო
30.1 რას წარმოადგენს საკრებულოს ბიურო?
30.2 ვინ შედის საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობაში?
30.3 რა არის საკრებულოს ბიუროს ძირითადი უფლებამოსილებები?
30.4 რის მიხედვით განისაზღვრება საკრებულოს ბიუროს სხდომის მუშაობის საკითხი?
30.5 არის თუ არა საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე მისი წევრის დასწრება სავალდებულო?
30.6 რა სახით მიიღება საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილებები?
30.7 რა უნდა იქნას ასახული საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმში?
30.8 საკრებულოს ხმათა რა რაოდენობა არის საჭირო ბიუროს გადაწყვეტილების გასაუქმებლად ან ცვლილებების შესატანად?
31 საკრებულოს კომისიები
31.1 რა არის საკრებულოს კომისია (კომისიები)?
31.2 რა არის საკრებულოს კომისიის (კომისიების) საქმიანობის ძირითადი მიზნები?
31.3 რა შეიძლება იყოს კომისიის (კომისიების) მუშაობის არადამაკმაყოფილებელი შედეგის მიზეზი?
31.4 რა არის კომისიის (კომისიების) უმთავრესი ფუნქცია?
31.4 რა კრიტერიუმებია საჭირო კომისიის (კომისიების) უმთავრესი ფუნქციის განსახორციელებლად?
31.6 რა მიზნით იქმნება კომისიის მიერ კომისიასთან არსებული კომისიის საბჭო?
31.7 ვინ უნდა შედიოდეს კომისიასთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობაში?
31.8 საჭიროა თუ არა კომისიასთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოს საქმიანობის გაშუქება?
31.9 რა საშუალებები გააჩნია კომისიას (კომისიებს) რათა მუდმივად იყოს კავშირი მოსახლეობასთან?
31.10 რა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განისაზღვრება კომისიის (კომისიების) მიერ განსახილველი საკითხები?
31.11 რა ტიპის კომისიები არსებობენ?
31.12 რამდენი წევრისაგან უნდა შედგებოდეს კომისია?
31.13 რა ვადით განისაზღვრება კომისიის უფლებამოსილება?
31.14 რა პროცედურების მეშვეობით იქმნება საკრებულოს კომისია?
31.15 როგორ ხდება კომისიის გაუქმება ან ახალი კომისიის შექმნა?
31.16 როგორ ხდება კომისიის თავმჯდომარის არჩევა?
31.17 ვალდებულია თუ არა საკრებულოს წევრი, რომ იყოს რომელიმე კომისიაში (კომისიებში)?
31.18 რა პროპორციით უნდა იყვნენ კომისიებში ფრაქციები წარმოდგენილი?
31.19 რა არის კომისიის (კომისიების) უფლებამოსილებები და რა დოკუმენტით განისაზღვრება?
31.20 რა კომისიები შეიძლება შეიქმნას საკრებულოს უფლებამოსილებიდან გამომდინარე?
31.21 რა ფუნქციები შეიძლება შედიოდეს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის უფლებამოსილებაში?
31.22 რა ფუნქციები შეიძლება შედიოდეს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის უფლებამოსილებაში?
31.23 რა ფუნქციები შეიძლება შედიოდეს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის უფლებამოსილებაში?
31.24 რა ფუნქციები შეიძლება შედიოდეს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის უფლებამოსილებაში?
31.25 რა ფუნქციები შეიძლება შედიოდეს სოციალურ საკითხთა კომისიის უფლებამოსილებაში?
31.26 როგორ ხდება საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატის დასახელება და არჩევა?
31.27 რა არის საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის ძირითადი უფლებამოსილებები?
საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის ძირითადი უფლებამოსილებები მოცემულია ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 37-ე მუხლის მე-2 პუნქტში, რომლის თანახმად, საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე:
  • იწვევს, ხსნის, თავმჯდომარეობს და წარმართავს კომისიის სხდომებს; 
  • უზრუნველყოფს საქართველოს კანონმდებლობით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტითა და მუნიციპალიტეტის კომისიის დებულებით დადგენილი პროცედურების დაცვას; 
  • ადგენს კომისიის სხდომის დღის წესრიგის პროექტს, განსახილველ საკითხზე გამოსვლის მსურველთა სიას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტითა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის დებულებით დადგენილი წესით განსაზღვრავს გამომსვლელთა რიგითობას და აძლევს მათ სიტყვას; 
  • სვამს საკითხს კენჭისყრაზე და აცხადებს კენჭისყრის შედეგებს; 
  • ხელს აწერს კომისიის სხდომების ოქმებს; 
  • მოქმედებს კომისიის სახელით; 
  • ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინაშე; 
  • განახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტითა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის დებულებით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.
31.28 რას მოიცავს კომისიის თავმჯდომარის ურთიერთობა გამგეობის/მერიის შესაბამისი სფეროს სამსახურებთან და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებთან?
31.29 რას მოიცავს კომისიის ურთიერთობა მოსახლეობასთან?
31.30 შესაძლებელია თუ არა საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენება?
31.31 რა არის საკრებულოს კომისიის წევრის უფლება-მოვალეობები?
32 საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფი
32.1 შესაძლებელია თუ არა საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა?
32.2 რა ტიპის სამუშაო ჯგუფები შეიძლება არსებობდეს საკრებულოში?
32.3 ითვლება თუ არა საკრებულოს დროებით სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირად?
32.4 როგორ ხდება საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელის, მისი მოადგილის არჩევა და გადარჩევა?
33 საკრებულოს ფრაქცია
33.1 რა არის საკრებულოს ფრაქცია?
33.2 რამდენ ფრაქციაში შეიძლება იყოს საკრებულოს წევრი გაერთიანებული?
33.3 მინიმუმ რამდენი წევრი უნდა იყოს ფრაქციაში გაერთიანებული?
33.4 როგორ ხდება ფრაქციის რეგისტრაცია?
33.5 შესაძლებელია თუ არა ფრაქციის რეგისტრაციაზე უარის შესახებ გადაწყვეტილების ან ფრაქციის გაუქმების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმება?
33.6 რა უფლებები აქვს ფრაქციას?
33.7 რა არის ფრაქციათა კოალიცია და რა მიზანი აქვს მას?
33.8 რა დოკუმენტით განისაზღვრება ფრაქციის თანამდებობის პირები და ფრაქციის საქმიანობა?
34 საკრებულოს მუშაობის ორგანიზაცია
34.2 იმ შემთხვევაში თუ ხდება სამი ან მეტი გერბის გამოყენება, რა წესით უნდა მოხდეს მათი განლაგება?
34.3 ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისას რა უნდა იქნეს გათვალისწინებული შშმ პირთათვის?
34.4 როგორ რეგულირდება თამბაქოს მოხმარების წესი ადმინისტრაციულ შენობაში?
34.5 როგორ ხდება საკრებულოს საქმიანობის დაგეგმა?
35 საკრებულოს სხდომები
35.1 რა პერიოდულობით უნდა ჩატარდეს საკრებულოს სხდომები?
35.2 რა ორგანო ახორციელებს საკრებულოს სხდომის ორგანიზაციულ-ტექნიკური უზრუნველყოფას?
35.3 რა განსხვავებებია მორიგსა და რიგგარეშე სხდომებს შორის?
35.4 რა ვადაში უნდა გამოქვეყნდეს ცნობა საკრებულოს მორიგი სხდომის ჩატარების შესახებ?
35.5 რას ნიშნავს გადაუდებელი აუცილებლობა, როგორც რიგგარეშე სხდომის ჩატარების ერთ-ერთი მიზეზი?
35.6 როგორ ხდება რიგგარეშე სხდომის მოწვევა (ჩატარება)?
35.7 რა ტიპის საკითხების განხილვის მიზნით ტარდება გამსვლელი სხდომა?
35.8 რა ვადაში ხდება ახლადარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომის მოწვევა?
35.9 როგორ რეგულირდება ახლადარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომის მოწვევა?
35.10 რა შემთხვევაში ჩაითვლება საკრებულოს პირველი სხდომა შემდგარად?
35.11 რა შემთხვევაში შეიძლება შეწყდეს საკრებულოს პირველი სხდომა?
35.12 რა საკითხები განიხილება ახლადარჩეული საკრებულოს პირველ სხდომაზე საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობამდე?
35.13 რა საკითხები განიხილება ახლადარჩეული საკრებულოს პირველ სხდომაზე საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ?
35.14 საკრებულოს სხდომის რა ძირითადი პროცედურები უნდა განისაზღვროს საკრებულოს რეგლამენტით?
35.15 რა არის საკრებულოს სხდომაზე სხდომის თავმჯდომარის უფლება-მოვალეობები?
35.16 რა შემთხვევაში შეიძლება საკითხის გადადება საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიდან მოუხსნელად?
35.17 რა შემთხვევაში შეიძლება საკრებულოს დახურული სხდომის გამართვა?
35.18 რა საკითხები მიიჩნევა პროცედურულ საკითხებად საკრებულოს სხდომაზე?
35.19 რა არის კენჭისყრის ძირითადი პრინციპები?
35.20 რა შემთხვევებშია სავალდებულო კენჭისყრის ჩატარება?
35.21 ხმების რა რაოდენობა არის საჭირო ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად?
36 კენჭისყრა
36.1 კენჭისყრის რა სახეები განისაზღვრება კანონმდებლობით?
36.2 რა უფლებები აქვს კენჭისყრის ჩატარების დროს თავმჯდომარეს, საკრებულოს წევრს?
36.3 კენჭისყრის პროცედურის ჩატარების დროს რისი მოთხოვნის უფლება აქვს საკრებულოს ფრაქციას და/ან საკრებულოს კომისიას?
36.4 როგორ ხდება კენჭისყრის შედეგების გამოცხადება?
37 წესრიგის დაცვა
37.1 რა ზომები უნდა იქნეს გამოყენებული საკრებულოს წევრის მიმართ საკრებულოს სხდომის წესების დარღვევის შემთხვევაში?
38 საკრებულოს მიერ სამართლებრივი აქტის მომზადების, განხილვისა და მიღების წესი
38.1 რა სახის სამართლებრივი აქტების გამოცემა შეუძლია საკრებულოს?
38.2 ვის აქვს საკრებულოში სამართლებრივი აქტის ინიცირების (შეტანის) უფლება?
38.3 რა სახის ნორმატიული აქტების ინიცირება შეუძლია მხოლოდ გამგებელს/მერს?
38.4 როგორი უნდა იყოს ნორმატიული აქტის სტრუქტურა?
38.5 რა პროცედურებია საჭირო საკრებულოში ნორმატიული აქტის ინიცირებისთვის?
38.6 ვის აქვს საკრებულოში ინდივიდუალური აქტის პროექტის ინიცირების უფლება?
39 საკრებულოში ცალკეულ საკითხთა განხილვის სპეციალური პროცედურები
39.1 რა საკითხები მიეკუთვნება სპეციალური პროცედურებით განსახილველი საკითხებს?
39.2 ვის ეკისრება თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის მომზადება და წარდგენა?
39.3 როგორ რეგულირდება ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის გამოქვეყნება და მისი წინასწარი განხილვა?
39.4 როგორ ხდება ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცება და გამოქვეყნება?
39.5 რა პროცედურებია გათვალისწინებული საკრებულოს სხდომაზე გამგებლის/მერის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის მიუღებლობის შემთხვევაში?
39.6 რა საკითხები აისახება თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ საკრებულოს დადგენილებაში?
39.7 საკრებულოს რომელი ორგანო უზრუნველყოფს დამტკიცებული ბიუჯეტის გამოქვეყნებას და ბიუჯეტის ტექსტის ხელმისაწვდომობას?
39.8 რა ინფორმაციას უნდა შეიცავდეს თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში?
40 ადმინისტრაციული ხელშეკრულება
40.1 რა არის ადმინისტრაციული ხელშეკრულება?
41 საკრებულოს თანამდებობის პირის თანამდებობიდან გადადგომა
41.1 საკრებულოს თანამდებობის პირის თანამდებობიდან გადადგომა როდის შეუძლია საკრებულოს თანამდებობის პირის თანამდებობიდან გადადგომა?
42 გამგებლისთვის/მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების წესი
42.1 გამგებლისთვის/მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების წესი კანონმდებლობის მიხედვით რა საფუძვლებია განსაზღვრული გამგებლისთვის/მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის ინიცირებისათვის?
43 საკრებულოს სამართლებრივი აქტების გაფორმებისა და გამოქვეყნების წესი
43.1 რას უნდა შეიცავდეს საკრებულოს სამართლებრივი აქტი?
43.2 რას უნდა შეიცავდეს ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტი?
43.3 რა სახის ინფორმაცია უნდა იყოს გამოქვეყნებული საჯარო ინფორმაციის გვერდზე?
43.4 რა არის საკრებულოს სხდომის ოქმი?
43.5 რა საკითხებს უნდა შეიცავდეს საკრებულოს სხდომის ოქმი?
44 საკრებულოს მიერ კონტროლის განხორციელება
44.1 რა სახის კონტროლს ახორციელებს საკრებულო?
44.2 რა არის ინტერპელაცია?
45 მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობის განხორციელებაში
45.1 რა განაპირობებს თვითმმართველობის განხორციელებაში საზოგადოების მონაწილეობას?
45.2 მონაწილეობის მექანიზმის მოქმედების რა სახეები არსებობს?
46 თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის დონეები
46.1 რა დონეებად იყოფა თვითმმართველობის განხორციელებაში მოსახლეობის მონაწილეობის ხარისხი და როგორ განიმარტება თითოეული მათგანი?
47 ინფორმირებულობა
47.1 რა არის ინფორმირებულობის არსი?
48 მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები
48.1 თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის რა ფორმები არსებობს?
48.2 რა არის დასახლების საერთო კრება?
48.3 რა არის პეტიცია?
49 საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა
49.1 სად და როგორ შეიძლება ჩატარდეს მოსახლეობის გამოკითხვა?
50 მოქალაქეთა თანამონაწილეობის ხელშემწყობი ინსტრუმენტები
50.1 თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა თანამონაწილეობის რა ხელშემწყობი ინსტიტუციები არსებობს?
50.2 რა არის საზოგადოებრივი დარბაზი?
50.3 რა არის საკრებულოს კომისიის საკონსულტაციო საბჭო?