მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

  ხშირად დასმული შეკითხვები

ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო – გამგეობა\მერია
1 თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანო
1.1 გამგებლის/მერის განმარტება
1.2 რა არის გამგეობა/მერია?
1.3 გამგეობის/მერიის საქმიანობის რა სამართლებრივი საფუძვლები არსებობს ქართული კანონმდებლობის მიხედვით?
1.4 რა არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ინსტიტუციის, როგორც თვითმმართველობის ორგანოს საქმიანობის ძირითადი პრინციპები?
1.5 რა არის თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ინსტიტუციის, როგორც ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის ძირითადი პრინციპები?
2 მუნიციპალური მმართველობა
2.1 რაში მდგომარეობს მუნიციპალური მმართველობის არსი?
2.2 რა დამახასიათებელი ნიშნები გააჩნია მუნიციპალურ მმართველობას?
2.3 რა სტადიებისგან შედგება მუნიციპალური მმართველობის პროცესი და რა განმარტება აქვს თითოეულ სტადიას?
2.4 რას ნიშნავს განვითარების დაგეგმვა?
2.5 რა ინფორმაციას უნდა შეიცავდეს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტი?
2.6 რა ტიპის დაგეგმვის დოკუმენტები არსებობს და რას მოიცავთ თითოეული მათგანი?
2.7 რა პრინციპებს უნდა დაეფუძნოს მუნიციპალიტეტის განვითარების დაგეგმვა?
2.8 რა ეტაპებს მოიცავს მუნიციპალიტეტის განვითარების დაგეგმვის პროცესი?
2.9 რა ინფორმაციის და წყაროების მიხედვით უნდა მოხდეს საინფორმაციო ბაზის ფორმირება და განახლება?
3 მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი დაწესებულების საქმიანობის მიმართულებები სფეროების მიხედვით
3.1 რა სახის კლასიფიკაცია ახასიათებს გამგეობის/მერიის საქმიანობას?
3.2 რა არის მუნიციპალური მართვა?
3.3 რას გულისხმობს მუნიციპალური მართვის უზრუნველყოფა?
3.4 რა სფეროებს შეიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული განვითარების მიმართულება?
3.5 რა არის სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის მიზნები?
3.6 რა არის სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის ძირითადი ამოცანები?
3.7 რა უნდა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმით?
3.8 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რა ვადებში უნდა განხორციელდეს დასახლებათა სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების დოკუმენტების დამტკიცების პროცესის ეტაპები?
3.9 რა არის კეთილმოწყობა?
3.10 რა უნდა განისაზღვროს თვითმმართველობის ორგანოთა მიერ მიღებული კეთილმოწყობის ნორმატიული ხასიათის წესების მეშვეობით?
3.11 რა წარმოადგენს დასახლების კეთილმოწყობის ობიექტებს?
3.12 რას მოიცავს ტერიტორიის დასუფთავება?
3.13 რას მოიცავს შენობა–ნაგებობების მოვლა-პატრონობა?
3.14 რა საკითხები უნდა განისაზღვროს საკრებულოს მიერ მიღებული სპეციალური წესით ,,თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის შესახებ"?
3.15 რას მოიცავს ტერმინი „მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა“?
3.16 რა არის მშენებლობათა რეგულირება?
3.17 მშენებლობის რეგულირების სფეროში კოდექსით, თვითმმართველი ერთეულისთვის რა უფლებამოსილებებია დადგენილი?
3.18 მშენებლობის ნებართვის გაცემის რა სამართლებრივი საფუძვლებია დადგენილი საქართველოს კანონმდებლობით?
3.19 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სამშენებლო საქმიანობის რა სახეებზეა სავალდებულო ნებართვის გაცემა?
3.20 ნებართვის გაცემის სტადიების ადმინისტრაციული წარმოების რა სახის ვადებია დადგენილი საქართველოს კანონმდებლობით?
3.21 მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და ვარგისად აღიარების თვალსაზრისით რა კლასებად იყოფა შენობა-ნაგებობები და სამშენებლო სამუშაოები?
3.22 რა დოკუმენტაცია უნდა დაერთოს მშენებლობის ნებართვის მისაღებად მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში წარდგენილ განცხადებას?
3.23 სამშენებლო მოედანზე განხორციელებული ღონის¬ძიებების რეგულირებისთვის რეგლამენტით რა მოთხოვნებია გათვალისწინებული?
3.24 რა სახის ნებართვებს გასცემს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო მშენებლობაზე ზედამხედველობის სფეროში?
3.25 მშენებლობაზე ზედამხედველობის სფეროში რა ფუნქციები აკისრია მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს?
3.26 რა ენაზე ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა ნორმალიზება?
3.27 რა ობიექტებს შეიძლება მიენიჭოს სახელწოდებები?
3.28 რა შემთხვევებშია მიზანშეწონილი გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა აღდგენა ან გადარქმევა?
3.29 რა ვადაში და რომელ ორგანოებს უნდა მიაწოდონ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა სახელდების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება?
4 მუნიციპალური მომსახურება
4.1 რა არის მუნიციპალური მომსახურება?
4.2 რის მიხედვით ხორციელდება მუნიციპალური მომსახურების კლასიფიკაცია?
4.3 რა უნდა გააკეთოს გამგებელმა/მერმა დაქვემდებარებული სამსახურების დახმარებით, მუნიციპალური მომსახურების განსახორციელებლად?
4.4 რა არის კომუნალური მომსახურება?
4.5 კომუნალური მომსახურებიდან რა სფერო განეკუთვნება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას?
4.6 მოსახლეობის სასმელი წყლით მომსახურებას რა სამართლებრივი ნორმები არეგულირებს?
4.7 რა ორგანო ადგენს წყალმომარაგების ტარიფთან ერთად წყალარინების ტარიფს და როგორია ეს ტარიფები?
4.8 რა არის ნარჩენების მართვის კოდექსის ამოცანა?
4.9 რას უნდა მოიცავდეს მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა?
4.10 საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით რა არის დადგენილი?
4.11 რა საკითხები უნდა გაითვალისწინონ მუნიციპალიტეტმა და ნარჩენების შეგროვების მომსახურების სხვა მომწოდებლებმა?
4.12 ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით რა საკითხების გადაწყვეტა უნდა უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტმა?
4.13 შემგროვებელი ავტომანქანების შერჩევისას მუნიციპალიტეტმა რა კრიტერიუმები უნდა გაითვალისწინოს?
4.14 მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზაციის უზრუნველყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ რა საკითხების რეგულირებაა საჭირო?
4.15 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ავტომანქანის პარკირების რეგულირების კუთხით რისი დადგენის უფლება აქვს მუნიციპალიტეტს?
4.16 საქართველოს კანონმდებლობით რა ეკრძალება სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს?
4.17 სამომხმარებლო ბაზრის რა სუბიექტების რეგულაციას მიეკუთვნება მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას?
4.18 ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების კუთხით რომელი სამართლ;ებრივი ნორმა მოქმედებს და რას ითვალისწინებს აღნიშნული ნორმა?
4.19 რას გამოიწვევს ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობა შესაბამისი ნებართვის გარეშე?
4.20 საქართველოს კანონმდებლობით რა არის ბაზარი (ბაზრობა)?
4.21 საქართველოს კანონმდებლობით რა არის არასტაციონარული სავაჭრო ადგილი?
4.22 საქართველოს კანონმდებლობით რა არის სავაჭრო ცენტრი?
4.23 რა ვალდებულებები აკისრია აგრარული ბაზრის/ბაზრობის მომწყობს?
4.24 ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით რა სპეციალური მოთხოვნები არსებობს აგრარული ბაზრების/ბაზრობების მიმართ?
4.25 რა ტიპის პროდუქციის რეალიზებაა აკრძალული ბაზარსა და ბაზრობაზე?
4.26 რა არის აკრძალული სავაჭრო დაწესებულებების შენობა-ნაგებობებში?
4.27 რას მოიცავს უსაფრთხოების სფეროში მუნიციპალური მომსახურება?
4.28 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რა არის საგანგებო სიტუაციისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის სფეროში მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებები?
4.29 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რა არის სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებები?
4.30 საქართველოს კანონმდებლობით რა მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის რა საშუალებებია განსაზღვრული?
4.31 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით შეკრებების, მიტინგების, დემონსტრაციების ჩატარების დროს უსაფრთხოების დაცვის რა პროცედურებია დადგენილი?
5 მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკა
5.1 რა მიეკუთვნება მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს?
5.2 დასაქმებისა და შრომითი ურთიერთობების პრობლემების გადაწყვეტის კუთხით რაში მდგომარეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების როლი?
5.3 მუნიციპალიტეტისთვის რა უნდა იყოს მოსახლეობის დასაქმების პოლიტიკის პრიორიტეტი?
5.4 საქართველოს კანონმდებლობით როგორ ხდება სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო საქმიანობის უზრუნველყოფის რეგულირება?
საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებს და მონაწილეობას სკოლამდელი და სკოლისგარეშე, ზოგადი და პროფესიული განათლების სფეროებში. რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას, „უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ეკრძალება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მოპოვების მიზნით კერძო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნება, წილის (აქციის) ფლობა ან წევრობა."
5.5 რას მოიცავს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილება?
5.6 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ავტორიზაციის მაძიებელი იურიდიული პირი/ავტორიზებული დაწესებულება?
5.7 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად რა ვადა აქვს დაწესებულების ავტორიზაციას?
5.8 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება რა ტიპის დამოუკიდებელი ჯგუფები უნდა ჩამოაყალიბოს?
5.9 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ჯგუფები რა ოდენობით უნდა დაკომპლექტდეს?
5.10 საქართველოს კანონმდებლობით როგორ არის დარეგულირებული ზოგადი განათლების სფეროში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების უფლებამოსილება?
5.11 ფინანსური დახმარების მიზნით თვითმმართველობის ორგანოებს რა ღონისძიებების გატარების უფლება აქვთ?
5.13 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად როგორ არის დარეგულირებული კულტურის სფეროში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების უფლებამოსილება?
5.14 რა არის ბიბლიოთეკა?
5.15 საქართველოს კანონმდებლობით რა ორგანოები ახდენენ საბიბლიოთეკო საქმის კოორდინაციას და რა არის მათი ფუნქციები?
5.16 საქართველოს კანონმდებლობით როგორ არის განსაზღვრული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების როლი საბიბლიოთეკო საქმიანობის მართვაში?
5.17 საქართველოს კანონმდებლობით თანახმად რა არის მუზეუმი?
5.18 რა ტიპის მუზეუმები არსებობს?
5.19 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად რა განეკუთვნება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების უფლებამოსილებას სამუზეუმო სფეროში?
5.20 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად რა არის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი და პროფესიული თეატრი?
5.21 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად რა არის კულტურული მემკვიდრეობა?
5.22 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად როგორ არის განსაზღვრული თვითმმართველობის ორგანოთა უფლება-მოვალეობები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში?
5.23 რა არის კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის დადგენის საფუძველი?
5.24 რას უნდა მოიცავდეს წარდგენილი კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის განვითარების პროგრამა?
5.25 როგორ არის განსაზღვრული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში თვითმმართველ ერთეულისთვის დელეგირებული უფლებამოსილებები?
5.26 რა არის სპორტის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მიზნები?
5.27 რა არის თვითმმართველი ერთეულის ორგანოების სავალდებულო უფლებამოსილებები სოციალური დაცვის სფეროში?
6 თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებები
6.1 რა არის უფლებამოსილებათა დელეგირება?
6.2 რა გზებით არის შესაძლებელი თვითმმართველი ერთეულისთვის უფლებამოსილებათა დელეგირება?
6.3 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად რა განეკუთვნება უფლებამოსილების დელეგირების პრინციპებს?
7 თვითმმართველი ერთეულის მმართველობითი საქმიანობის უზრუნველოყოფა
7.1 მმართველობითი საქმიანობის უზრუნველყოფაში უზრუნველყოფის რა ძირითადი ფორმები არსებობს და რას მოიცავს თითოეული მათგანი?
7.2 რა არის მუნიციპალური ქონება?
7.3 რა განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის ძირითად (განუსხვისებელ) ქონებას?
7.4 რა განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის დამატებით ქონებას?
7.5 როგორ იქმნება მუნიციპალიტეტის ქონება?
7.6 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სად ქვეყნდება მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ ინფორმაცია?
7.7 რა შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგები?
7.8 მუნიციპალიტეტის ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ ინფორმაცია რა მონაცემებს უნდა შეიცავდეს?
7.9 რა პროცედურებია საჭირო ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად?
7.10 რა მონაცემებს უნდა შეიცავდეს საჯარო აუქციონის ფორმით მუნიციპალური ქონების პრივატიზების მიზნით გამოქვეყნებული ინფორმაცია?
7.11 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად რა ფორმებით არის შესაძლებელი მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემა?
7.12 რა ტიპის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა არ ითვლება მუნიციპალიტეტის საკუთრებად?
7.13 რა ჯგუფებად არის დაყოფილი წყლის სახელმწიფო ფონდი?
7.14 რა საკითხები განეკუთვნება ადგილობრივი მნიშვნელობის წყლის მიმართ მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას?
7.15 რა არის მუნიციპალური შესყიდვა?
7.16 სახის ადგილობრივ შესყიდვაზე არ ვრცელდება კანონით დადგენილი შესყიდვების წესები?
7.17 საქართველოს კანონმდებლობით სახელმწიფო შესყიდვის რა საშუალებებია დადგენილი?
7.18 რა არის გამარტივებული შესყიდვა?
7.19 რა არის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი?
7.20 რა არის ელექტრონული ტენდერი?
7.21 რა არის კონკურსი?
7.22 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად რა უფლებამოსილება გააჩნია შემსყიდველი ორგანიზაციას?
7.23 რა არის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი?
7.24 რა არის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები?
7.25 რა არის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები?
7.26 რა არის ერთიანი საბიუჯეტო სისტემა?
7.27 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად რა განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლის სახეებს?
7.28 რა არის ადგილობრივი გადასახადი?
7.29 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ქონების (გარდა მიწის) გადასახადის რა წლიურ განაკვეთია დადგენილი?
7.30 რა ნორმატიული აქტი განსაზღვრავს ქონების გადასახადისაგან განთავისუფლების ჩამონათვალს?
7.31 რა არის ადგილობრივი მოსაკრებელი?
7.32 საქართველოს კანონმდებლობით ადგილობრივი მოსაკრებლების რა სახეებია დადგენილი?
7.33 რა არის გათანაბრებითი ტრანსფერი?
7.34 რა არის არასაკუთარი შემოსულობები
7.35 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რა არის გრანტი?
7.36 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით თვითმმართველი ერთეული შეიძლება თუ არა, რომ იყოს გრანტის მიმღები?
7.37 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რა არის მიზნობრივი ტრანსფერი?
7.38 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რა არის სპეციალური ტრანსფერი?
7.39 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რა არის კაპიტალური ტრანსფერი?
7.40 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რა არის სარეზერვო ფონდი?
7.41 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რა არის საგანგებო ბიუჯეტი?
7.42 საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რას მოიცავს საბიუჯეტო კლასიფიკაცია?
7.43 შეუძლია თუ არა მუნიციპალიტეტს სესხის აღება?
7.44 თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტი რა ინფორმაციას უნდა შეიცავდეს?
7.45 ვინ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულებას?
7.46 რა არის ბიუჯეტის საბოლოო შედეგი?
7.47 რა არის ბიუჯეტის შუალედური შედეგი?
7.48 რა ორგანო ახორციელებს თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს?
7.49 რა ინფორმაციას უნდა მოიცავდეს გამგებლის/მერის მიერ წარდგენილი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში?
7.50 საქართველოს კანონმდებლობით ფინანსური მართვისა და კონტროლის რა კომპონენტები არის განსაზღვრული?
7.51 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად რა ღონისძიებებია განსაზღვრული მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის კანონიერებისა და ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად?
7.52 რას მოიცავს მმართველობითი საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა?
7.53 რა არის ორგანიზაციული სტრუქტურის აგების ძირითადი პრინციპები?
7.54 რას მოიცავს ორგანიზაციული სტრუქტურის მარეგლამენტირებელი დოკუმენტების მომზადება?
7.55 როგორ განისაზღვრება დარგობრივი სამსახურები თვითმმართველ ერთეულში?
7.56 რა არის ხარისხის მართვის სისტემა ISO 9001:2008
8 გამგეობის/მერიის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირები
8.1 საქართველოს კანონმდებლობით როგორ ხდება გამგეობის/მერიის თანამდებობის პირების განსაზღვრა?
8.2 რას წარმოადგენს გამგებელი/მერი?
8.3 საქართველოს კანონმდებლობით როგორ ხდება გამგებლისთვის/მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის რეგულირება?
8.4 რა არის გამგებლის/მერის უფლებამოსილებათა ვადამდე შეწყვეტის საფუძველი?
8.5 რა არის გამგებლის/მერის, როგორც აღმასრულებელი ორგანოს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები?
8.6 გამგებლის/მერის რა უფლებამოსილებების დელეგირებაა შეუძლებელი?
8.7 გამგეობის/მერიის რომელ თანამდებობის პირებზე შეიძლება მოხდეს გამგებლის/მერის უფლებამოსილებების დელეგირება?
8.8 საქართველოს კანონმდებლობით როგორ არის განსაზღვრული გამგებლის/მერის წარმომადგენელი და რა არის მისი უფლებამოსილებები?
9 ადგილობრივი თვითმმართველობის საკადრო უზრუნველყოფა
9.1 კანონით საჯარო მოსამსახურეთა რა სახეებია დადგენილი?
9.2 კანონის თანახმად ვინ მიიღებიან ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით საჯარო სამსახურში?
9.3 რა არის პროფესიული მოხელის ძირითადი, სპეციალური და დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები?
9.4 რა წესით ხდება მოხელის ვაკანტურ თანამდებობაზე პირის დანიშვნა?
9.5 საქართველოს კანონმდებლობით როგორაა მოწესრიგებული მოხელეთა თანამდებობების რანგირება და მოხელის კლასი?
9.6 საქართველოს კანონმდებლობით რას მოიცავს მოხელის კარიერის მართვა?
9.8 რა არის საჯარო მოსამსახურის მოვალეობები?
9.9 რა არის წახალისების ფორმები?
9.10 რა არის მოხელის დისციპლინარულ გადაცდომა და როგორია პასუხისმგებლობის ზომები?
9.11 საქართველოს კანონმდებლობით როგორ განისაზღვრება სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერება?
9.12 საქართველოს კანონმდებლობით როგორ არის რეგულირებული მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლება?