მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

  ხშირად დასმული შეკითხვები

სოციალური მეწარმეობის განმახორციელებელი სუბიექტებისთვის

საქართველოს საკანონმდებლო აქტები არ იცნობს სოციალური საწარმოს ცნებას, თუმცა საქართველოში ფუნქციონირებენ სუბიექტები, რომლებიც ახორციელებენ სოციალურ მეწარმეობას. ეს კითხვა-პასუხები განკუთვნილია იმ სუბიექტებისთვის, რომლებიც საქმიანობის მიზნებიდან გამომდინარე წარმოადგენენ სოციალურ საწარმოებს. შესაბამისად, ტერმინში „სოციალური საწარმო“ იგულისხმება, ის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები და სამეწარმეო იურიდიული პირები, რომლებიც ფუნქციურად მოიაზრებიან სოციალურ საწარმოებად და რომელთა ეკონომიკური საქმიანობაც უპირატესად სოციალურ მიზნების მიღწევას გულისხმობს.


1 კერძო სამართლის იურიდიული პირების თავისებურებები
1.1 რა სახის კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს იცნობს საქართველოს კანონმდებლობა?
1.2 იძლევა თუ არა საქართველოს კანონმდებლობა სოციალური მეწარმეობისა და სოციალური საწარმოს განმარტებას?
1.3 რა სამართლებრივი ფორმით შეიძლება არსებობდეს სოციალური საწარმო?
1.4 რა სახის საქმიანობის განხორციელება შეუძლიათ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს?
1.5 არასამეწარმეო იურიდიულ პირს რა მოცულობით შეუძლია განახორციელოს სოციალური სამეწარმეო საქმიანობა?
2 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგისტრაცია, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
2.1 რა განსხვავებაა კავშირსა და ფონდს შორის?
2.2 რომელი არასამეწარმეო სუბიექტების რეგისტრაცია ხდება მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრში?
2.3 რამდენი პირია საჭირო არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დაფუძნებისთვის?
2.4 რომელი ორგანო ახორცილებს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციას?
2.5 რა მონაცემებს უნდა შეიცავდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დამფუძნებელთა/წევრთა შეთანხმება?
2.6 რა დოკუმენტებია საჭირო არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციისთვის?
2.7 რა შემთხვევაში არის აუცილებელი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ცვლილებების რეგისტრაცია და რა დოკუმენტების წარდგენა არის აუცილებელი?
2.8 რა ვადები და მომსახურების საფასური არის დადგენილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის ან ცვლილებების რეგისტრაციისთვის?
2.9 ვინ იღებს გადაწყვეტილებას არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეორგანიზაციის და ლიკვიდაციის შესახებ?
2.10 რეორგანიზაციის რომელი სახის გამოყენება არის დასაშვები არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის შემთხვევაში?
2.11 ვინ შეიძლება იყვნენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდატორები როდესაც ლიკვიდაცია ხდება თავად იურიდიული პირის გადაწყვეტილებით?
2.12 როდიდან ითვლება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეორგანიზაციის და ლიკვიდაციის პროცესი დაწყებულად?
2.13 დასაშვებია თუ არა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციისას მისი ქონების გასხვისება?
2.14 როგორ ხდება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შემდეგ დარჩენილი ქონების განაწილება?
2.15 დასაშვებია თუ არა არასამეწარმეო იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების განაწილება მის დამფუძნებლებს/წევრებს შორის?
3 სამეწარმეო იურიდიული პირის რეგისტრაცია, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
3.1 რა სამართლებრივი ფორმის სამეწარმეო იურიდიულ პირებს იცნობს საქართველოს კანონმდებლობა და რომელი უფრო მიესადაგება სოციალურ მეწარმეობას?
3.2 რა ძირითადი თავისებურებები ახასიათებს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას?
3.3 როგორ განისაზღვრება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მმართველობითი სისტემა?
3.4 რა ძირითადი თავისებურებები ახასიათებს სააქციო საზოგადოებას?
3.5 როგორ განისაზღვრება სააქციო საზოგადოების მმართველობითი სისტემა?
3.6 რა ძირითადი თავისებურებები ახასიათებს კოოპერატივს?
3.7 როგორ განისაზღვრება კოოპერატივის მმართველობითი სისტემა?
3.8 რა მონაცემებს უნდა შეიცავდეს საწარმოს სარეგისტრაციო განაცხადი (პარტნიორთა შეთანხმება/წესდება)?
3.9 რა დოკუმენტები არის წარსადგენი საწარმოს რეგისტრაციისთვის?
3.10 რა დოკუმენტები არის წარსადგენი საწარმოს ცვლილებების რეგისტრაციისთვის?
3.11 საჭიროებს თუ არა რეგისტრაციას საქართველოში რეგისტრირებული საწარმოს ფილიალი
3.12 რა ვადები და მომსახურების საფასურია დადგენილი საწარმოს/უცხოური საწარმოს ფილიალის რეგისტრაციისთვის?
4 გრანტების რეგულირება
4.1 რა არის გრანტი?
4.2 შესაძლებელია თუ არა გრანტის გაცემა სამეწარმეო მიზნებისთვის ან/და სოციალური მეწარმეობისთვის?
4.3 ვინ შეიძლება იყოს გრანტის გამცემი?
4.4 რომელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს გააჩნია გრანტის გაცემის უფლება?
4.5 ვინ შეიძლება იყოს გრანტის მიმღები?
4.6 დასაშვებია თუ არა გრანტის მიზნობრიობის შეცვლა?
4.7 დასაშვებია თუ არა გრანტის სახით მიღებული ქონების რეალიზაცია?
4.8 რა საგადასახადო შეღავათებს აძლევს მიღებული გრანტი სოციალურ საწარმოს?
4.9 რა რეჟიმით იბეგრება ფიზიკურ პირზე გაცემული გრანტი?
4.10 აქვს თუ არა სოციალურ საწარმოს გრანტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის დაბრუნების უფლება და რა წესით?
4.11 რა დოკუმენტაცია უნდა იქნეს წარდგენილი შემოსავლების სამსახურში, საგრანტო პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის დასაბრუნებლად?
4.12 იბეგრება თუ არა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სამართლებრივი ფორმით რეგისტრირებული სოციალური საწარმოს მიერ საგრანტო პროექტის ფარგლებში მიღებული საკურსო მოგება?
4.13 იბეგრება თუ არა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სამართლებრივი ფორმით რეგისტრირებული სოციალური საწარმოს მიერ საგრანტო პროექტის ფარგლებში დარჩენილი აუთვისებელი ბიუჯეტის ნაშთი ?
5 ქონების განკარგვის და სარგებლობის სამართლებრივი რეგულირება
5.1 რა სახის ქონება არსებობს?
5.2 როგორ ხდება უძრავი ნივთის შეძენა?
5.3 სავალდებულოა თუ არა უძრავი ქონების სარგებლობის შესახებ ხელშეკრულებების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში?
5.4 შეიძლება თუ არა სოციალური მეწარმეობის განმახორციელებელი პირი გახდეს სახელმწიფო ქონების შემძენი?
5.5 შეიძლება თუ არა სოციალური მეწარმეობის განმახორციელებელი პირი გახდეს მუნიციპალური ქონების შემძენი?
5.6 ვინ შეიძლება იყოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შემძენი/მესაკუთრე?
5.7 შეიძლება თუ არა სოციალური მეწარმეობის განმახორციელებელი პირი გახდეს სახელმწიფო ქონების მოსარგებლე?
5.8 შეიძლება თუ არა სოციალური მეწარმეობის განმახორციელებელი პირი გახდეს მუნიციპალიტეტის ქონების მოსარგებლე?
5.9 შეიძლება თუ არა სოციალური მეწარმეობის განმახორციელებელ პირს მუნიციპალიტეტის ქონება სარგებლობაში გადაეცეს პირდაპირი განკარგვის წესით?
5.10 შეიძლება თუ არა სოციალური მეწარმეობის განმახორციელებელ პირს მუნიციპალიტეტის ქონება გადაეცეს უსასყიდლო სარგებლობაში?
6 ფინანსური ანგარიშგება და სტანდარტები
6.1 რა სტანდარტებით აწარმოებს სამეწარმეო სუბიექტად რეგისტრირებული სოციალური საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვას და ფინანსურ ანგარიშგებას?
6.2 რა სტანდარტებით აწარმოებს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირად რეგისტრირებული სოციალური საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვას და ფინანსურ ანგარიშგებას?
6.3 რა პერიოდულობით ადგენს და წარადგენს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირად რეგისტრირებული სოციალური საწარმო ფინანსურ ანგარიშგებას?
6.4 როდის და რა პერიოდულობით უნდა წარადგინოს ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა სამეწარმეო სუბიექტად რეგისტრირებულმა სოციალურმა საწარმომ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში?
6.5 როგორ განისაზღვრება სამეწარმეო სუბიქტებად რეგისტრირებული სოციალური საწარმოების ზომითი კატეგორიები?
7 მოგების გადასახადი
7.1 რა არის სოციალური საწარმოს მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი?
7.2 რამდენს შეადგენს მოგების გადასახადის განაკვეთი და როგორ იანგარიშება მოგების გადასახადით დასაბეგრი თანხა?
7.3 რა ვადაში ხდება მოგების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენა?
7.4 რა შემთხვევაში დაიბეგრება მოგების გადასახადით ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი სოციალური საწარმო, რომელიც რეგისტრირებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სამართლებრივი ფორმით?
7.5 როდის იბეგრება გაწეული ხარჯი ან განხორციელებული განაცემი?
7.6 რა არის სოციალური საწარმოს განაწილებული მოგება?
7.7 რა შემთხვევაში არ ჩაითვლება დივიდენდის განაწილება განაწილებულ მოგებად?
7.8 რა შემთხვევაში არ იბეგრება მოგების გადასახადით სოციალური საწარმოს მიერ უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან ფულადი სახსრების გადაცემა?
8 დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ)
8.1 რა სახის გადასახადია დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ)?
8.2 როდის არის ვალდებული სოციალური საწარმო დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციისათვის მიმართოს საგადასახადო ორგანოს და როდიდან ითვლება იგი დღგ-ის გადამხდელად?
8.3 რა შემთხვევაში შეუძლია დღგ-ის გადამხდელ სოციალურ საწარმოს მიმართოს საგადასახადო ორგანოს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით?
8.4 ვალდებულია თუ არა დღგ გადამხდელად რეგისტრირებული პირი გამოუწეროს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები დღგ-ის გადამხდელად არარეგისტრირებულ საწარმოს/ორგანიზაციას?
8.5 როგორ ხდება არარეზიდენტის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრა?
8.6 სოციალურ საწარმოს არარეზიდენტმა პირმა საქართველოს ტერიტორიაზე გაუწია მომსახურება, დღგ-ის გადამხდელი შეძლებს თუ არა უკუდაბეგვრის დღგ-ის თანხის ჩათვლას და რის საფუძველზე?
8.7 რა განსხვავებაა დღგ ჩათვლის უფლებით და ჩათვლის უფლების გარეშე განთავისუფლებას შორის?
8.8 დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულმა სოციალურმა საწარმომ მეორე საწარმოს/ორგანიზაციას უსასყიდლოდ მიაწოდა საქონელი. დაიბეგრება თუ არა დღგ-ით აღნიშნული ოპერაცია?
8.9 დღგ გადამხდელად რეგისტრირებული პირის მიერ შენობა-ნაგებობის მიწოდება იბეგრება თუ არა დღგ-ით ?
9 საშემოსავლო გადასახადი
9.1 რა არის საშემოსავლო გადასახადი და ვინ არის საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელი?
9.2 ვინ ითვლება საქართველოს რეზიდენტ და არარეზიდენტ ფიზიკურ პირად?
9.3 რა არის რეზიდენტი ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი?
9.4 რა განაკვეთით იბეგრება შემოსავლის სახეები, რომლებიც ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას?
9.5 იბეგრება თუ არა რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიღებული შემოსავალი?
9.6 ვინ სარგებლობს კალენდარული წლის განმავლობაში 3000 ლარამდე მიღებულ დასაბეგრ შემოსავალზე საგადასახადო შეღავათით?
9.7 ვინ სარგებლობს კალენდარული წლის განმავლობაში 6000 ლარამდე მიღებულ დასაბეგრ შემოსავალზე საგადასახადო შეღავათით?
10 ქონების გადასახადი
10.1 იბეგრება თუ არა ქონების გადასახადით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახით რეგისტრირებული სოციალური საწარმო?
10.2 როგორ იხდის ქონების გადასახადს ის სოციალური საწარმო, რომელიც არსებობს მხოლოდ არასრული კალენდარული წლის განმავლობაში?
10.3 რა ვადაში უნდა გადაიხადოს ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადი სოციალურმა საწარმომ?
10.4 რა ვადაში გადაიხდება მიწაზე ქონების გადასახადი?
10.5 რა განაკვეთით იბეგრება სოციალურ საწარმოთა ქონება?
10.6 როგორ განისაზღვრება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი?
10.7 როგორ გაიანგარიშება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი?
10.8 როდის ხდება ქონების დეკლარაციის საგადასახადო ორგანოში წარდგენა?
10.9 როგორ გამოიანგარიშება ქონების გადასახადის მიზნებისთვის სოციალური საწარმოებისათვის აქტივების ღირებულება?
10.10 შესაძლებელია თუ არა ქონების გადასახადის მიმდინარე გადასახდელის შემცირება ან მოხსნა?
11 საგადასახადო დოკუმენტები (სდ)
11.1 რა არის საგადასახადო დოკუმენტი?
11.2 რომელ სოციალურ საწარმოს აქვს უფლება გამოწეროს საგადასახადო დოკუმენტი ?
11.3 რა უპირატესობები გააჩნია საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერას?
11.4 შესაძლებელია თუ არა საგადასახადო დოკუმენტის კორექტირება?
11.5 შესაძლებელია თუ არა დღგ გადამხდელად რეგისტრირებული პირის მიერ საგადასახადო დოკუმენტის დღგ-ის დეკლარაციაზე მიბმა?
11.6 როგორ გამოიწერება საქონლის/მომსახურების მიწოდებისას საგადასახადო დოკუმენტი იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის მიწოდებამდე/მომსახურების გაწევამდე საკომპენსაციო თანხაზე გამოწერილია ავანსის საგადასახადო დოკუმენტი?
11.7 რა ტიპის საგადასახადო დოკუმენტი გამოიწერება საქონლის უკან დაბრუნებისას?
12 სასაქონლო ზედნადები
12.1 რა შემთხვევაში არის სავალდებულო სასაქონლო ზედნადების გამოწერა?
12.2 სავალდებულოა თუ არა სოციალური საწარმოს მიერ „შიდა გადაზიდვის ზედნადების” გამოწერა, როდესაც მათ საწყობი აქვს სხვა მისამართზე და ობიექტი სხვა მისამართზე?
12.3 სოციალურმა საწარმომ, რომელიც აწვდის სარესტორნო მომსახურებას უნდა გამოწეროს თუ არა სასაქონლო ზედნადები?
12.4 სავალდებულოა თუ არა სოციალური საწარმოს მიერ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გაყიდვისას ან გადაადგილებისას ზედნადების გამოწერა?
12.5 შეიძლება თუ არა დასრულებული ზედნადების კორექტირება?
12.6 დასაშვებია თუ არა დასრულებული ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების გაუქმება და რა ვადაში?
12.7 უნდა გამოწეროს თუ არა სასაქონლო ზედნადები სოციალურმა საწარმომ, რომელიც ახდენს მომსახურების მიწოდებას?
13 საგადასახადო სამართალდარღვევები
13.1 რა არის საგადასახადო სანქცია?
13.2 რა შემთხვევაშია ვალდებული პირი გადაიხადოს საურავი და როგორ ხდება საურავის დარიცხვა?
13.3 მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენისათვის რა სახის სანქცია არის გათვალისწინებული?
13.4 რა ოდენობის ჯარიმას ითვალისწინებს საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელის მიერ საკონტროლო – სალარო აპარატის გარეშე მუშაობის შემთხვევაში?
13.5 რა სახის ფინანსური სანქცია დაეკისრება ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელს, ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას მის მიერ საკონტროლო-სალარო აპარატის ჩეკის გაუცემლობის შემთხვევაში?
13.6 რა თანხით ჯარიმდება სოციალური საწარმო, რომელიც 10000 ლარამდე ღირებულების ტვირთს სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში გადაზიდავს ელექტრონული ზედნადების გარეშე?
13.7 რა სახის სანქცია არის გათვალისწინებული პირის მიერ მრგვალი ხეტყის (მორის), ხე-მცენარის ან მათი პირველადი გადამუშავების პროდუქტების სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების შემთხვევაში?
13.8 რა სახის სანქცია დაეკისრება სოციალური საწარმოს, თუ სავალდებულო იყო მისი დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაცია და მან ამ რეგისტრაციის გარეშე გააგრძელა საქმიანობა?
14 დაგროვებითი პენსია
14.1 რომელი ფიზიკური პირებისათვის არის აუცილებელი დაგროვებით საპენსიო სქემაში გაწევრიანება?
14.2 რა არის საპენსიო შენატანი?
14.3 ვინ არის პასუხისმგებელი დაგროვებითი საპენსიო სქემის მართვასა და ადმინისტრირებაზე?
14.4 რა ტიპის სარგებელზე ერიცხება საპენსიო შენატანი?
14.5 რა განაკვეთით და პროპორციით ხორციელდება საპენსიო შენატანების დაფინანსება?
14.6 რა ვადაში და რა წესით ხორციელდება დეკლარირება?
14.7 რა პასუხისმგებლობა არის დადგენილი დამსაქმებლის მიერ სავალდებულო საპენსიო შენატანის განხორციელების ვალდებულების დარღვევისათვის?
15 სოციალურ მეწარმეობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხები
15.1 რა არის ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრი?
15.2 რა შემთხვევაში არის სავალდებულო საქმიანობის ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაცია?
15.3 როგორ ხდება საქმიანობის ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაცია?
15.4 რა არის მოხალისეობა?
15.5 შესაძლებელია თუ არა მოხალისეობის განხორციელება სოციალური მეწარმეობის განმახორციელებელი სუბიექტის ბაზაზე?
15.6 რას ნიშნავს ორგანიზაციისთვის საქველმოქმედო სტატუსის მინიჭება?
15.7 შესაძლებელია თუ არა სოციალური მეწარმეობის განმახორციელებელ იურიდიულ პირს მიენიჭოს საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი?