მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

  ხშირად დასმული შეკითხვები

ონლაინ კონსულტაცია

1. საქველმოქმედო ორგანიზაციების სამართლებრივი სტატუსი
1.1. წარმოადგენენ თუ არა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები საქველმოქმედო ორგანიზაციებს?
1.2. ვის შეიძლება მიენიჭოს საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი და რომელი სახელმწიფო ორგანო ახორციელებს სტატუსის მინიჭებას?
1.3. რა ვადით ხდება საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭება?
1.4. რა სახის საქმიანობა ჩაითვლება საქველმოქმედო საქმიანობად?
1.5. რა დოკუმენტების წარდგენა უნდა მოხდეს საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მისაღებად?
1.6. რა ვადაში მიიღება გადაწყვეტილება საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭებაზე?
1.7. რა შემთხვევაში შეიძლება გაუუქმდეს ორგანიზაციას საქველმოქმედო სტატუსი?
1.8. შესაძლებელია თუ არა საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის აღდგენა?

2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგიტრაცია
2.1. რა განსხვავებაა კავშირსა და ფონდს შორის?
2.2. რომელი არასამეწარმეო სუბიექტების რეგისტრაცია ხდება?
2.3. რომელი ორგანო ახორცილებს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციას?
2.3. აუცილებელია თუ არა, რომ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირს ჰქონდეს წესდება?
2.4. რამდენი პირია საჭირო არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დაფუძნებისთვის?
2.5. რა ვადაშია ვალდებული მარეგისტრირებელი ორგანო, რომ რეგისტრაციაში გაატაროს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი?
2.6. რა დოკუმენტებია საჭირო არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციისთვის?
2.7. რა მონაცემებს უნდა შეიცავდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დამფუძნებელთა/წევრთა შეთანხმება?
2.8. რა შემთხვევაშია აუცილებელი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ცვლილებების რეგისტრაცია?
2.9. საჭიროებს თუ არა რეგისტრაციას საქართველოში რეგისტრირებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალი?
2.10. რა ოდენობის საფასური გადაიხდევინება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის ან ცვლილებების რეგისტრაციისათვის დროს?

3. არასამეწარმეო იურიდიული პირის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
3.1. შეუძლია თუ არა დამფუძნებლებმა მიიღონ გადაწყვეტილება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შესახებ?
3.2. შესაძლებელია თუ არა არასამეწარმეო იურიდიული პირის რეორგანიზაცია სამეწარმეო იურიდიულ პირად?
3.3. ვინ შეიძლება იყვნენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდატორები როდესაც ლიკვიდაცია ხდება თავად იურიდიული პირის გადაწყვეტილებით?
3.4. დასაშვებია თუ არა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციისას მისი ქონების გასხვისება?
3.5. ვის გადეცემა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შემდეგ დარჩენილი ქონება?
3.6. დასაშვებია თუ არა არასამეწარმეო იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების განაწილება მის დამფუძნებლებს/წევრებს შორის?

4. გადასახადები
4.1. რა შემთხვევაში იბეგრება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი მოგების გადასახადით?
4.2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი გათავისუფლებულია თუ არა ქონების გადასახადის გადახდისაგან?
4.3. რა სახის გადასახადების გადახდისაგან გათავისუფლებას უკავშირდება გრანტი?
4.4. შესაძლებელია თუ არა გრანტით შეძენილ საქონელზე (მომსახურებაზე) დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლა ან დაბრუნება?
4.5. რა წესით ხდება საიმპორტო საქონლისთვის გრანტის სტატუსის მინიჭება?
4.6. რა ვადაში ხდება საიმპორტო საქონლისათვის გრანტის სტატუსის მინიჭება?
4.7. რა საგადასახადო შეღავათები აქვს საწარმოს საქველმოქმედო ორგანიზაციაზე შემოწირულობის გაცემის დროს?

5. გრანტები
5.1. რა არის გრანტი?
5.2. ვინ შეიძლება იყოს გრანტის გამცემი ანუ დონორი?
5.3. რომელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს გააჩნია გრანტის გაცემის უფლება?
5.4. ვინ შეიძლება იყოს გრანტის მიმღები?
5.5. როგორ ფორმდება დონორსა და გრანტის მიმღებს შორის გრანტის გაცემის პროცედურა?
5.6. დასაშვებია თუ არა გრანტის გამოყენება არა იმ მიზნებისათვის, რისთვისაც იგი გაიცა?
5.7. დასაშვებია თუ არა გრანტის სახით მიღებული ქონების რეალიზაცია?

6. სახელმწიფო შესყიდვები
6.1. რა არის სახელმწიფო შესყიდვა?
6.2. შესაძლებელია თუ არა, რომ სახელმწიფო შესყიდვაში მონაწილეობა მიიღოს არასამეწარმეო იურიდიულმა პირმა?
6.3. რა არის გამარტივებული შესყიდვა?
6.4. რა შემთხვევაში ხდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვის განხოციელება?
6.5. რა შემთხვევაში ხდება ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვის განხოციელება?
6.6. გადაიხდევინება თუ არა ტენდერში მონაწილეობისათვის საფასური და რამდენია მისი ოდენობა?

7. სახელმწიფოს და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონებით სარგებლობა და განკარგვა
7.1. სახელმწიფოს და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონებით სარგებლობა და განკარგვა
7.2. რა კატეგორიებად იყოფა თვითმართველი ერთეულის ქონება?
7.3. რას გულისხმობს ქონების პრივატიზება?
7.4. სახელმწიფო ან/და თვითმმართველი ერთეულის ქონების პრივატიზების რა ფორმები არსებობს?
7.5. ვინ შეიძლება იყოს სახელმწიფო ქონების შემძენი?
7.6. ვინ შეიძლება იყოს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მყიდველი?
7.7. ვინ შეიძლება იყოს თვითმართველი ერთეულის ქონების შემძენი?
7.8. რაიმე სახის შეღავათები ხომ არ არის დაწესებული კანონმდებლობით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისათვის?
7.9. სად ქვეყნდება ინფორმაცია საპრივატიზაციო ქონების შესახებ?

8. უძრავი ქონების რეგისტრაცია
8.1. რას ნიშნავს ცნება "უძრავი ქონება"?
8.2. რა საკანონმდებლო წესი არსებობს უძრავი ქონების შესაძენად?
8.3. უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულება საჭიროებს თუ არა ნოტარიალურ დამოწმებას?
8.4. ვის შეუძლია აიღოს ამონაწერი უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრიდან?
8.5. რა სახის უფლებები რეგისტრირდება რეესტრში უძრავ ნივთებთან მიმართებაში?
8.6. აუცილებელია თუ არა საჯარო რეესტრში ხელახალი რეგისტრაცია იმ უძრავი ქონებისა, რომელიც რეგისტრირებულია ტექბიუროში?

9. შრომითი ურთიერთობები
9.1. შრომის კოდექსის მიხედვით, ვინ შეიძლება იყოს დამსაქმებელი?
9.2. რამდენი წლის ასაკიდან შეიძლება დასაქმდეს ფიზიკური პირი?
9.3. ერთ–ერთი კერძო საწარმოს მიერ გამოცხადდა კონკურსი ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად. ერთ–ერთ კანდიდატს უთხრეს უარი დასაქმებაზე ყოველგავრი საფუძვლის და დასაბუთების გარეშე. კანონიერია თუ არა ეს ქმედება?
9.4. საქართველოს შრომის კოდექსის მიხედვით, რამდენს შეადგენს სამუშაო დროის ხანგრძლივობა?
9.5. საქართველოს შრომის კოდექსის მიხედვით, რამდენ დღეს შეადგენს შვებულება ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო და როგორია ანაზღაურების პირობები?
დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო - 477 კალენდარული დღის ოდენობით, აქედან, ანაზღაურებადია 126 კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში - 140 კალენდარული დღე.
ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებები ანაზღაურდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, კანონმდებლობით დადგენილი წესით. დამსაქმებელი და დასაქმებული შეიძლება შეთანხმდნენ დამატებითი ანაზღაურების შესახებ.
9.6. შესაძლებელია თუ არა ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი შვებულება დედის მაგივრად აიღოს ბებიამ და როგორია ამ შვებულების ხანგრძლივობა?
9.7. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის დროს, საბოლოო ანგარიშსწორება რამდენ დღეში უნდა მოხდეს?
9.8. პირი მუშაობს ერთ–ერთ საწარმოში, შესაძლებელია თუ არა მან შეთავსებით იმუშაოს არასამთავრობო ორგანიზაციაში და ჩაითვლება თუ არა ის ამ ორგანიზაციის თანამშრომლად, ანუ უნდა ისარგებლოს თუ არა მან ამ ორგანიზაციაში შვებულების უფლებით?
9.9. ზეგანაკვეთური სამუშაო ყველა შემთხვევაში ანაზღაურებადია? თუ არსებობს ისეთი პირობები, როცა შეიძლება არ ანაზღაურდეს?

10. ხელშეკრულებები
10.1. შეიძლება თუ არა შრომითი ხელშეკრულება დაიდოს ზეპირი ფორმით?
10.2. აუცილებელია თუ არა არასაცხოცრებელი ფართის ქირავნობის ხელშეკრულება, დადებული არასამთავრობო ორგანიზაციასა და ფიზიკურ პირს შორის, დამოწმდეს სანოტარო წესით?
10.3. ქირავნობის ხელშეკრულების დროს ვის ეკუთვნის მიმდინარე რემონტის ჩატარების ხარჯის გადახდა – გამქირავებელს თუ დამქირავებელს?
10.4. გამქირავებელი უარს ამობობს ქვექირავნობის ხელშეკრულების დადებაზე იმ მოტივით, რომ ფართი მეტისმეტად გადაიტვირთა. კანონიერია თუ არა გამქირავებლის უარი?
10.5. არასაცხოვრებელი ფართის დამქირავებელი ქირას არ იხდის ზედიზედ 5 თვის განმავლობაში. ქირავნობის ხელშეკრულება დადებულია 1 წლის ვადით. შეუძლია თუ არა გამქირავებელს მოსთხოვოს დამქირავებელს ფართის დაცლა და ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტა?
10.6. რით განსხვავდება ერთმანეთისგან ქირავნობის და იჯარის ხელშეკრულებები?
10.7. რა ვადაში შეიძლება მოიშალოს ქირავნობის ხელშეკრულება?

11. მოხალისეობა
11.1. რა არის მოხალისეობა?
11.2. ვინ შეიძლება იყოს მოხალისე?
11.3. ვინ შეიძლება იყოს მასპინძელი ორგანიზაცია?
11.4. რა მიიჩნევა საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობად?
11.5. ითვლება თუ არა მოხალისეობითი საქმიანობის განმახორციელებელი პირი დასაქმებულად?
11.6. რა კანონით დადგენილი ვალდებულებები გააჩნია მასპინძელ ორგანიზაციას?
11.7. შეიძლება თუ არა მოხალისეობითი ხელშეკრულება დაიდოს ზეპირი ფორმით?

12. სხვადასხვა საკითხები
12.1. რა არის ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრი და როგორ ხდება ამ რეესტრში რეგისტრაცია?