მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

  მიმდინარე პროექტები

პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგის და ჩართულობის გზით (აჭარა)

პროექტის მიზანია ქალთა მიმართ ძალადობისა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების კუთხით არსებული მდგომარეობის ასახვა აჭარის რეგიონში ალტერნატიული მონიტორინგის საშუალებით. მათ შორის, ამ მიმართულებით რეგიონში არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრის გზების შეთავაზება.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია პროკურატურის სამოქმედო გეგმის ცალკეული ნაწილების შესახებ ალტერნატიული მონიტორინგის ანგარიშის მომზადება და ქალთა მიმართ ძალადობისა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების მონიტორინგის შესაბამისად პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება აჭარის რეგიონში, საქართველოს პროკურატურის საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდისა და ქალთა მიმართ ძალადობისა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების სისხლისსამართლებრივი დევნის პრაქტიკების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის.

"პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით" ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ინციატივაა, რომელსაც ახორციელებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან (CRRC) და სტუდია მონიტორთან თანამშრომლობით.


ვრცლად >>


ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის მყარი კავშირების დამყარება

პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოებისა (ადგილობრივი ორგანიზაციები, აქტიური მოქალაქეები და ახალგაზრდები) და ადგილობრივი ხელისუფლების შესაძლებლობებისა და კომპეტენციის გაზრდა, საარსებო გარემოს გაუმჯობესება, რათა ერთობლივი ძალისხმევით ხელი შეუწყონ მდგრად და ინკლუზიურ განვითარებას ადგილობრივ დონეზე. პროექტი შედგება სამი კომპონენტისგან:

კომპონენტი 1: სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა, რომელიც მოიაზრებს ისეთ საკითხების ადვოკატირება-ლობირებას როგორიცაა: სახელმწიფო დაფინანსებისა და მუნიციპალური გრანტების მექანიზმები, ეკონომიკური აქტივობის წახალისების მექანიზმები, ფინანსური პაკეტი მოხალისეობის წასახალისებლად; გარდა ამისა, ინტერაქტიული პლატფორმა www.csogeorgia.ge განაგრძობს სამოქალაქო სექტორის ინიციატივების წარმოჩენასა და სსო-ების ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობას.

კომპონენტი 2: შესაძლებლობების განვითარება ელექტრონული სწავლების გზით. პორტალზე e-learning.ge განთავსებული სალექციო კურსები ხელს შეუწყობს როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების, ისე განვითარების სხვა აქტორების შესაძლებლობებისა და უნარების ზრდას. გურიის, ბათუმისა და შიდა ქართლის რეგიონში ჩატარებული ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევის საფუძველზე შექმნილი მოკლე სასწავლო ვიდეოები და კონკურსები წაახალისებს ახალგაზრდების ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების პროცესში მონაწილეობას.

კომპონენტი 3: ადგილობრივ დონეზე მონაწილეობითი მიდგომების გაძლიერება სამოქალაქო ჩართულობის სტიმულირებისთვის, პროექტი მხარს უჭერს მრავალაქტორულ მონაწილეობით აქტივობებს როგორიცაა, ერთობლივი ტრენინგები, მონაწილეობითი ბიუჯეტირება, სამოქალაქო მონიტორინგი, რაც ხელს შეუწყობს განვითარების აქტორებს შორის თანამშრომლობას რეგიონში. ბათუმის, ქობულეთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის და გორის მუნიციპალიტეტების ბენჩმარკინგის პროცესი კი შეაფასებს მონაწილეობითი მიდგომების ხარისხს და დაეხმარება ადგილობრივ თვითმმართველობებს საჭიროებებზე დაფუძნებული საქმიანობის განხორციელებაში.


ვრცლად >>


პროგრესის მონიტორინგი უკეთესი გარემოსთვის

„სსო მეტრი“ (CSO METER) არის მონიტორგინის ინსტრუმენტი, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს შესაფასებლად შემუშავდა. იგი შედგება სტანდარტების პაკეტისა და ინდიკატორებისაგან ათი მიმართულებით, რომელიც ზომავს როგორც კანონმდებლობას, ასევე პრაქტიკულ გამოცდილებას. ინსტრუმენტი შეიქმნა საერთაშორისო სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით. სსო მეტრის მიზანია შექმნას ჩარჩო, რომელიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სამოქმედო გარემოს რეგულარულ და თანმიმდევრულ მონიტორინგს. მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით შემუშავდება რეკომენდაციები და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების კამპანიები, რომელიც გააუმჯობესებს სსო-ების საარსებო გარემოს. დაინტერესებული მხარეები უკეთ გაიაზრებენ იმ საკითხებს, რომლებიც გავლენას ახდენს სსო-ების საარსებო გარემოზე და დაეყრდნობიან საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებულ ბენჩმარკებს სამოქმედო გარემოს გასაუმჯობესებლად. „სსო მეტრი“ შემუშავდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყენების ექსპერტებთან თანამშრომლობით, არაკომერციული სამართლის ევროპული ცენტრის მხარდაჭერით (ECNL) და ევროკავშირის დაფინანსებით. „სსო მეტრი“ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის ერთობლივი ძალისხმევის შედეგია. მის შემუშავებაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის თითოეული ქვეყნის მრავალი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა, რამაც უზრუნველყო ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებული ინსტრუმენტის შექმნა.
ვრცლად >>


სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

პროექტის აღწერა:
„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმჯობესებას. პროექტი ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან (CSI), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრთან (CTC) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს მიერ.

პროექტის მიზანი:
  • სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადობის ხელშეწყობას და პოლიტიკურ დიალოგსა და განვითარებაში მისი როლის გაზრდას.
    პროექტის ამოცანები:
  • სამოქალაქო საზოგადოების ფინასური მდგრადობის გაზრდა დაფინანსების წყაროების გამრავალფეროვნებით, მათ შორის სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის მონაწილეობით, ხელსაყრელი საგადასახადო გარემოს შექმნით, ასევე მოხალისეობის ხელშეწყობით;
  • სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების, ანგარიშვალდებულებისა და სანდოობის გაზრდა, რათა მათ უკეთ წარმოადგინონ ფართო საზოგადოების პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები;
  • სამოქალაქო საზოგადოების მედიასთან, ბიზნესთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან უფრო აქტიური თანამშრომლობით სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა რეგიონებში;
  • სამოქალაქო საზოგადოების ღონისძიებებისა და ინიციატივების მხარდაჭერა ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე საჯარო პოლიტიკის სფეროში, განსაკუთრებით ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში მიმდინარე რეფორმების თვალსაზრისით.

2020 წლის ბოლომდე ინიციატივის ფარგლებში განხორციელდება 110-ზე მეტი სხვადასხვა სახის ღონისძიება და გაიცემა 80-მდე გრანტი, რითაც ისარგებლებს სამოქალაქო საზოგადოების სულ მცირე 2500 წარმომადგენელი მთელი საქართველოს მასშტაბით.


ვრცლად >>


საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება საჯარო სექტორის მონიტორინგის და პოლიტიკის დიალოგის პროცესში გასააქტიურებლად

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების აქტიურ მონაწილეობას პოლიტიკის დიალოგისა და მონიტორინგის სფეროში, აღჭურვოს ისინი სათანადო ცოდნითა და შესაძლებლობებით, რათა პოლიტიკის დაგეგმვის, განხორცილებისა და შეფასების ეტაპზე შეძლონ უკეთ წარმოაჩინონ ადგილობრივი თემის საჭიროებები და საჯარო ხელისუფლება გახადონ უფრო ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და მონაწილეობით მიდგომებზე ორიენტირებული.

პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი მიზნად ისახავს ელექტრონული დისტანციური სწავლების კურსებს სხვადასხვა მიმართულებით: საჯარო პოლიტიკა, კვლევის მეთოდოლოგია, ადვოკატირება & ლობირება, საჯარო ფინანსები, ეკონომიკის საფუძვლები, სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის მონიტორინგი, საზოგადოებრივი მონაწილეობა, შედეგსა და გავლენაზე ორიენტირებული პროექტის მართვა, სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგი. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, ელექტრონულ სწავლებასთან ერთად, სსო-ებს საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღონ მცირე საგრანტო პროგრამაში, ხოლო სტუდენტებს სთავაზობს ანაზღაურებადი სტაჟირების შესაძლებლობას ადგილობრივ სსო-ებში, რათა კურსდამთავრებულებმა მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში განხორციელებით გაიმყარონ. გამოცდილების გაზიარების, საუკეთესო პრაქტიკების შესწავლისა და თანამშრომლობითი ურთიერთობების ჩამოყალიბებისთვის პროექტი ითვალისწინებს ყოველწლიური თემატური ფორუმების მოწყობას, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი განვითარების აქტორების ერთობლივ ძალისხმევას, რომ გახდნენ უფრო კომპეტენტურები, წარმატებულები და ხელი შეუწყონ კარგ მმართველობასა და დემოკრატიულ პროცესებს ქვეყანაში.


ვრცლად >>


ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული პროექტები