მისია და ხედვა

მისია და ხედვა

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მისიაა მდგრადი პოზიტიური ცვლილებების ხელშეწყობა, ქვეყანაში უთანასწორობის, მარგინალიზაციისა და სიღარიბის აღმოსაფხვრელად.

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიზნებია:

  • სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება;
  • სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის ეფექტური საარსებო გარემოს ფორმირება;
  • საზოგადოების ცნობიერებისა და სამოქალაქო აქტივობის ზრდა
  • დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრება;
  • კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა;
  • ეფექტური მმართველობისა და მდგრადი ინსტიტუტების ფორმირება;
  • ეფექტური საჯარო პოლიტიკის ფორმირება და ადმინისტრირების გაუმჯობესება;
  • ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარება;
  • მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა და სიღარიბის დაძლევა.