ვაჟა სალამაძე

ვაჟა სალამაძე

დირექტორი

ვაჟა სალამაძე სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის დამფუძნებელია. მას აქვს საჯარო სექტორში მუშაობის 28-წლიანი გამოცდილება, აქედან 25 წელი დაუთმო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების განვითარებასა და მათი ფუნქციონირებისთვის ხელსაყრელი გარემოს ჩამოყალიბებას; აქვს საჯარო პოლიტიკის ანალიზის, სხვადასხვა სფეროში პოლიტიკის ფორმირების, ასევე – საკანონმდებლო აქტების ინიცირებისა და მათი ნაციონალურ და საერთაშორისო დონეზე ლობირების გამოცდილება; ის, ასევე, ასწავლის პოლიტიკის ანალიზს საქართველოსს ხვადასხვა უნივერსიტეტში.

ვაჟა სალამაძეს აქვს საერთაშორისო დონეზე მუშაობის გამოცდილება. 2010-2012 წლებში იყო “განვითარების სფეროში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ეფექტურობის ღია ფორუმის” თანათავმჯდომარე; მოგვიანებით – “საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პარტნიორობა ეფექტური განვითარებისათვის” გლობალური საბჭოს წევრი.

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ჩამოყალიბებამდე, ვაჟა სალამაძე საქართველოს მთავრობაში, სხვადასხვა ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე მუშაობდა. მას აქვს მისურის უნივერსიტეტის (სენტლუისი, აშშ) საჯარო პოლიტიკის და ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი, ასევე – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის მაგისტრის დიპლომი და თბილისის ეკონომიკის და სამართლის ინსტიტუტის სამართალმცოდნეობის მაგისტრის დიპლომი.

დავით ტივიშვილი

დავით ტივიშვილი

ფინანსური მენეჯერი

დავით ტივიშვილი არის CSI-ის ფინანსური მენეჯერი, აქვს ფინანსურ მენეჯმენტში მრავალწლიანი გამოცდილება, საიდანაც, ბოლო წლები, საერთაშორისო პროექტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობას დაუთმო.

დავით ტივიშვილს აქვს საერთაშორისო დონორებთან ურთიერთობებისათვის საჭირო, მაღალი დონის ფინანსური და საბუღალტრო უნარები; შეუძლია პერსონალის კონსულტირება და ტრენირება ფინანსურ, ბუღალტრულ და საკანონმდებლო საკითხებთან დაკავშირებით; აქვს მენეჯმენტისა და გუნდური მუშაობის უნარი.

დავით ტივიშვილს აქვს დოქტორის ხარისხი ეკონომიკურ და ფინანსურ დარგში.

ია გაბუნია

ია გაბუნია

პროექტის მენეჯერი

ია გაბუნია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერია. მას აქვს საჯარო და ბიზნეს სექტორში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება.

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტს ია გაბუნია 2005 წლიდან შეუერთდა. ამ პერიოდიდან, ის სამოქალაქო საზოგადოების და ეკონომიკური განვითარების პროგრამებს ხელმძღვანელობს.

ია გაბუნიას აქვს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტირების მაგისტრის ხარისხი; ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენათა და კულტურათა თბილისის სახელმწიფო ინსტიტუტის ფილოლოგის დიპლომი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით; გავლილი აქვს არაერთი სასწავლო და საკვალიქიკაციო პროგრამა შედეგზე ორიენტირებული მართვის, მონიტორინგისა და შეფასების, ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებებით.

თეიმურაზ ჯალიაშვილი

თეიმურაზ ჯალიაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციების მენეჯერი

თემურ ჯალიაშვილი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერია; აქვს საჯარო და ბიზნეს სექტორში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება.

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტში თემურ ჯალიაშვილი 2005 წლიდან მუშაობს და, ამ პერიოდის განმავლობაში, მონაწილეობა მიიღო მრავალი პროექტისა და საინფორმაციო კამპანიის დაგეგმვა-განხორციელებაში.

თემურ ჯალიაშვილს აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგის დიპლომი; ფლობს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სერტიფიკატს საზოგადოებასთან ურთიერთობასა და ღონისძიებათა მენეჯმენტში.

ლევან ფანიაშვილი

ლევან ფანიაშვილი

მთავარი იურისტი/ადვოკატირების ოფიცერი

ლევან ფანიაშვილმა დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და აქვს მაგისტრის ხარისხი სამართალმცოდნეობის დარგში. ის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (CSI) მთავარი იურისტი და ადვოკატირების ოფიცერია, აქვს 16-წლიანი გამოცდილება სამართლებრივი აქტების ანალიზისა და შემუშავების, აგრეთვე, სამართლებრივი კონსულტაციების გაწევისა და ტრენინგების ჩატარების მიმართულებით, როგორც საჯარო მოხელეების, ისე – საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის. სხვადასხვა დროს, მუშაობდა მენეჯერულ პოზიციაზე, აქვს საჯარო და საზოგადოებრივ სექტორში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება.

ლევან ფანიაშვილი აქტიურად არის ჩართული სახელმწიფო (მათ შოროს მუნიციპალური) საგრანტო დაფინანსების სისტემის გამჭვირვალობისა და ხელმისაწვდომობის მიმართულებით, საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავების პროცესში. წლების განმავლობაში, მონაწილეობდ სხვადასხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავებაში. გარდა ამისა, ის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და თვითმმართველობის საჯარო მოხელეებისთვის აქტიურად მართავს ტრენინგებს, აგრეთვე, არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და მოხელეებისთვის განკუთვნილი რამდენიმე ონლაინ კურსის ხელმძღვანელი/ლექტორი.

ლევან ფანიაშვილი არის სხვადასხვა კვლევის, სახელმძღვანელოსა და პუბლიკაციების ავტორი/თანაავტორი.

ნათია აფხაზავა

ნათია აფხაზავა

CSI-ის ბათუმის ფილიალის დირექტორი/იურისტი

ნათია აფხაზავა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელია. ორგანიზაციაში საქმიანობა უმცროსი ექსპერტის პოზიციაზე დაიწყო, 2012 წლიდან კი, ბათუმის ფილიალს ხელმძღვანელობს. მას სამოქალაქო სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. მისი საქმიანობა მოიცავს გამჭირვალე და მონაწილეობითი თვითმმართველობის განვითარების ხელშეწყობას, ადგილობრივი ნორმატიული აქტების შემუშავებასა და ლობირებას, ეფექტური თანამშრომლობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობას საზოგადოებრივი ორგანიზაციებსა და სახელმწიფო სტურქტურებს შორის, ასევე – საზოგადოებრივი აქტორების მონაწილეობის გაძლიერებას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

ნათია არის ბათუმის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრი, საზოგადოება “ბათომის” ერთ-ერთი დამფუძნებელი და სამოქალაქო აქტივისტი.

ნათია აფხაზავამ დაამთავრა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით, აქვს მაგისტრის ხარისხი კონსტიტუციურ და ადმინისტრაციულ სამართალში; აქვს არაერთი საერთაშორისო და რეგიონალური პროგრამების სერტიფიკატი; გაიარა საჯარო მმართველობა – მალმოს უნვერსიტეტში (შვედეთი) და ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების პრაქტკული კურსი, ღია სამყაროს პროგრამის ფარგლებში (აშშ).

ანა ჯიქია

ანა ჯიქია

იურისტი/შესყიდვების ოფიცერი

2019 წელს ანამ მიიღო სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის ხარისხი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ამჟამად სწავლობს იმავე უნივერსიტეტის კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე. Erasmus+-ის საერთაშორისო სასწავლო პროგრამის ფარგლებში იგი, ასევე, სწავლობდა გერმანიაში, ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენას უნივერსიტეტში. მას, ასევე, მონაწილეობა აქვს მიღებული რამდენიმე სხვა საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამაში, მათ შორის, ჰუმბოლტის სახელობის ბერლინის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის ფარგლებში.

ანა ჯიქიას მონაწილეობა აქვს მიღებული ბევრ რეგიონულ და ისეთ საერთაშორისო სამართლის იმიტირებულ პროცესებში, როგორიც არის: “ჰუგო ზინსჰაიმერის სახელობის იმიტირებული პროცესი საერთაშორისო შრომის სამართალში” (The Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC), “ვილემ ვისის სახელობის იმიტირებული პროცესი საერთაშორისო კომერციულ არბიტრაჟში” (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot). მას აქვს კერძო სამართლის სფეროში, მათ შორის, იურიდიულ ფირმებსა და კლიენტ კომპანიებთან კორპორატიული იურისტის პოზიციაზე მუშაობის 4-წლიანი გამოცდილება.

ანა ჯიქია ფლობს ინგლისურ, გერმანულ, რუსულ და პოლონურ ენებს.

ლალი შალვაშვილი

ლალი შალვაშვილი

სოციალური მედიის მენეჯერი

ლალი შალვაშვილი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის სოციალური მედიის მენეჯერი, მანამდე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პორტალის (csogeorgia.org) რედაქტორი. მას აქვს ჟურნალისტიკაში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება ისეთ მედიასაშუალებებში, როგორებიცაა: გაზეთი “დრონი”, გაზეთი “რეზონანსი”, პირველი არხი (საინფორმაციო პროგრამა “მოამბე”), ტელეკომპანია „იმედი“ (საინფორმაციო პროგრამა „ქრონიკა). იგი ავტორია მრავალი საგაზეთო სტატიისა და სატელევიზიო სიუჟეტის.

ლალი შალვაშვილმა დაამთავრა სულხან–საბა ორბელიანის სახელმწიფო ინსტიტუტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. გაიარა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მედია მენეჯმენტის კურსი, „რეიტერის“ ტრენინგ–კურსი ჟურნალისტურ ტექნიკაში, აშშ–ს განვითარების სააგენტოს კურსი – ეკონომიკა ჟურნალისტებისთვის, აშშ–ს საინფორმაციო სააგენტოს მიერ ორგანიზებული საგამოძიებო ჟურნალისტიკის, ასევე ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მედიამონიტორინგის კურსი.

დარეჯან მურადაშვილი

დარეჯან მურადაშვილი

გორის ოფისის ხელმძღვანელი

დარეჯან მურადაშვილი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის გორის ოფისს 2018 წლის იანვრიდან ხელმძღვანელობს. CSI-ის ის BftW-ს მიერ დაფინანსებული პროექტის – „ადგილობრივი აქტორების მდგრადი კავშირის შექმნა საქართველოში“, ფარგლებში შეურთდა.

დარეჯან მურადაშვილს აქვს როგორც საერთაშორისო ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, ასევე, არასამთავრობო სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.

2009-2013 წლებში მუშაობდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებაში (GIZ ) ოფისის მენეჯერის, პროექტის მენეჯერის ასისტენტის პოზიციებზე; 2014-2017 წლებში იყო ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანას“ რეგიონალური წარმომადგენელი და ევროპის სამზობლო პროგრამის ( ENPARD) პროექტის კოორდინატორი.

დარეჯან მურადაშვილს დამთავრებული აქვს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. მიღებული აქვს მონაწილეობა სხვადასახვა გაცვლით სასწავლო სემინარებსა და სასწავლო პროგრამებში, როგორიცაა პროექტის ციკლის მართვა,სოფლის მეურნეობა,კოოპერირება, საერთაშორისო ურთიერთობები და შედეგზე ორიენტირებული პროექტის მართვის მიმართულებით; არის 2014 წლის გორის დემოკრატიის სკოლის (NIMD) კურსდამთავრებული.

2019 წელს გაიარა აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიერ ორგანიზებული სასწავლო კურსი ციფრული ტექნოლოგიების, ელექტრონული მმართველობის და დაინტერესბულ მხარეებთან ურთიერთობის მეთოდებზე. არის 2019 წლის აშშ პროფესიული პრაქტიკის პროგრამის მონაწილე. აქვს ასევე ლობისტური საქმიანობის გამოცდილება.

თეკლე ქაროსანიძე

თეკლე ქაროსანიძე

www.csogeorgia.org რედაქტორი

თეკლე ქაროსანიძე სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (CSI) საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პორტალის (csogeorgia.org) ჟურნალისტია.

2015 წელს მან დაამთავრა საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტელე-რადიო ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი და აქვს ბაკალავრის ხარისხი; 2017 წელს წარჩინებით დაასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის და მედიის სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა და მიიღო სოციალური და კულტურული კვლევების მაგისტრის ხარისხი.

თათა ბოჭორიშვილი

თათა ბოჭორიშვილი

დისტანციური სწავლების კოორდინატორი www.e-learning.ge

თამარ ბოჭორიშვილს დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა, ასევე, მიღებული აქვს ამავე უნივერსისტეტი საჯარო ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი.

თამარ ბოჭორიშვილმა, საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირების და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროგრამის (G-PAC) და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, 2013 წელს 6-თვიანი სტაჟირება გაიარა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტში, ხოლო 2014 წლიდან არის CSI-ის თანამშრომელი. მას აქვს სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობის, ასევე კვლევების ჩატარების და საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავების გამოცდილება.

ამჟამად, თამარ ბოჭორიშვილი არის დისტანციური სწავლების კოორდინატორი, ასევე – ტრენინგების ფასილიტატორი.

ნინო მღვდელაძე

ნინო მღვდელაძე

პოლიტიკის ანალიტიკოსი

ნინო მღვდელაძემ დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და 2011 წელს მიიღო ბაკალავრის ხარისხი პოლიტიკურ მეცნიერებებში, 2013 წელს კი – ამავე უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვისა და საჯარო პოლიტიკის პროგრამის მაგისტრის ხარისხი.

მან სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტში გაიარა სტაჟირების პროგრამა აღმოსავლეთ–დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროექტის – „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ (G-PAC) ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში.

ნინო მღვდელაძეს აქვს რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევებში მონაწილეობის გამოცდილება; ასევე – პოლიტიკის დოკუმენტის მომზადებისა და პოლიტიკის ანალიზის პრაქტიკა; არის 2013 წლის მოწვევის ახალგაზრდული პარლამენტისა და საჯარო მმართველთა ინსტიტუტის წევრი.

ნინო სურგულაძე

ნინო სურგულაძე

ფინანსური ოფიცერი

ნინო სურგულაძე სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტში ფინანსური ოფიცრის პოზიციაზე 2017 წლიდან მუშაობს. მას აქვს სფეროში საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება: იყო საქართველოს სახელმწიფო სადაზღვევო კომპანიის მთავარი ეკონომისტი; ააიპ ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების მთავარი ბუღალტერი (ევროკავშირის, G-PAC, OSGF, რუსთაველის ფონდი, აშშ საელჩოს, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის-IOM მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტების ფინანსური მართვა და ბუღალტერიის წარმოება); UNDP პროექტის ფარგლებში, ააიპ ქართველ და გერმანელ ქალთა განათლებისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრში ახდენდა ქალთა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების კორდინაციის ხელშეწყობას, დონორ ორგანიზაციებთან ანგარიშის წარდგენას, ბიუჯეტის კონტროლს; იყო გრანტების კოორდინატორი ფონდ ღია საზოგადოება – საქართველოში (OSGF და ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში გაცემული ქვე-გრანტების ფინანსური მართვა).

ნინო სურგულაძემ დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი; ფლობს საერთაშორისო ორგანიზაციების სერთიფიკატებს: EU და CSRDG – „გადასახადები და ფინანსური აუდიტი“, UNDP – „პროექტების შედეგების შეფასება და ანგარიშგებების მომზადება“, G-Pac – „არასამთავრობო ორგანიზაციების საგადასახადო დაბეგვრის ასპექტები“, საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი პროგრამა ORIS-ის განახლებული ფუნქციონალის გამოყენებაში, CTC – “ხარისხის მართვის სტანდარტები ISO 9001-2000”, ORIS, MS Office – “საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი”.

სოფიო ჯაში

სოფიო ჯაში

ასისტენტ-მკვლევარი

სოფიო ჯაში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (CSI) გუნდს 2022 წელს, ასისტენტ-მკვლევრის პოზიციაზე შეუერთდა. სოფიოს 100%-იანი სახელმწიფო დაფინანსებით აქვს დასრულებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრიატი და საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA). სწავლის პერიოდებში ჰქონდა მაღალი აკადემიური მოსწრება და იღებდა სემესტრულ სტიპენდიებს. GIPA-ში სწავლისას, სოფიოს 2017-2019 წლების ნაკადის საუკეთესო სტუდენტის სტატუსიც ჰქონდა.

სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, მას აქვს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და პოლიტიკურ პარტიებთან მუშაობის გამოცდილება.

ნინო კეთილაძე

ნინო კეთილაძე

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადმინისტრატორი

ნინო კეთილაძე არის სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ასევე – საიტის ადმინისტრატორი.

მან დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი და დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა ამავე ფაკულტეტზე.

აქვს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაში ხანგრძლივი მუშაობის გამოცდილება.

ოლიკო გიორგობიანი

ოლიკო გიორგობიანი

ადმინისტრაციული ოფიცერი

ოლიკო გიორგობიანი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ადმინისტრაციული მენეჯერია. მას აქვს საჯარო და კერძო სექტორში მუშაობის 17-წლიანი გამოცდილება.

1997– 2005 წლებში ის მუშაობდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროში, მინისტრის აპარატის მთავარ სპეციალისტად, 2005 წლიდან – დღემდე მუშაობს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტში, ადმინისტრაციულ მენეჯერად.

ოლღა გიორგობიანმა დაამთავრა სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი.

ლიზი ნარმანია

ლიზი ნარმანია

სტაჟიორი

ლიზი ნარმანია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (CSI) იურისტის დამხმარე სტაჟიორია. ის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) სამართლის ფაკულტეტზე სწავლობს. ლიზიმ 2021 წელს ერაზმუს პლუსის (ERASMUS +) გაცვლითი პროგრამაში გაიმარჯვა და ერთი სემესტრის განმავლობაში, საფრანგეთში, ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სწავლობდა. ლიზი ფლობს შიდა საუნივერსიტეტო სტიპენდიას და ასევე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიას, რომელიც მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებისთვის არის განკუთვნილი. ის საქართველოს სტუდენტური პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის წევრიცაა.

გიორგი ახალკაცი

გიორგი ახალკაცი

მძღოლი

გიორგი ახალკაცი პროფესიით აგრო-ეკოლოგია. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტში (CSI) ის 2018 წლიდან მუშაობს. 2019 წელს გიორგი შიდა ქართლის ოფისის თემის ორგანიზატორი იყო. ამ ეტაპზე კი მძღოლის პოზიციაზეა დასაქმებული.

მალხაზ ლაგაზიძე

მალხაზ ლაგაზიძე

მძღოლი

მალხაზ ლაგაზიძე სპორტის დამსახურებული ოსტატია ტყვიით სროლაში, იყო საქართველოს ნაკრების წევრი.

მუშაობდა სხვადასხვა პოზიციაზე, კერძო და საზოგადოებრივ სექტორებში.

15 წელია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტში მუშაობს.