ანდრო ხეთერელი

ანდრო ხეთერელი

აგრო– ექსპერტი

ელ–ფოსტა: andro@civilin.org


განათლება
2005–2007 საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო–სამეურნეო უნივერსიტეტი, მაგისტრატურა, აგროეკოლოგიის სპეციალობით
თბილისი, საქართველო
2001–2005 საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო–სამეურნეო უნივერსიტეტი,
აგროეკოლოგიის სპეციალობა
თბილისი, საქართველო
1990-2000 # 62 საშუალო სკოლა
თბილისი, საქართველო

პროფესიული  გამოცდილება
2008–დღემდე სამოქალაქო საზოგადოების
ინსტიტუტი

აგრო–ექსპერტი
თბილისი, საქართველო
2006–2007 საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული
სამსახურის მცენარეთა დაცვისა და აგროქიმიურ საშუალებათა ზედამხედველობის
სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
თბილისი, საქართველო
საკვალიფიკაციო პროგრამები
2005 სტუდენტთა საერთაშორისო
ოლიმპიადა, გამარჯვებული (ეკოლოგია)

თბილისი, საქართველო
2005 კავკასიის ქვეყნების
სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო

კონფერენცია, გამარჯვებული
თბილისი, საქართველო
2004 ინტელექტუალური თამაშები,
გამარჯვებული

თბილისი, საქართველო
2003 სტუდენტთა სამეცნიერო
კონფერენცია, საუკეთესო მოხსენება

თბილისი, საქართველო
2003 სტუდენტთა რესპუბლიკური
სამეცნიერო კონფერენცია, მონაწილე

თბილისი, საქართველო
2002–2003 საუკეთესო სტუდენტი
ბიოლოგიაში

თბილისი, საქართველო
2002 სტუდენტთა სამეცნიერო
კონფერენცია, საუკეთესო მოხსენება, თემა: “აღმოსავლეთ საქართველოში
ძირითადად გავრცელებული სასოფლო–სამეურნეო კულტურათა მავნებლების შესახებ”

თბილისი, საქართველო
2001 სრულიად საქართველოს
ახალგაზრდული კავშირი “მომავლის ცხინვალის” მიზნობრივი პროგრამის მონაწილე

თბილისი, საქართველო

სამეცნიერო შრომები

“ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის ნავთობსადენის პროექტის ზეგავლენა ფლორისა და
ფაუნის ზოგიერთ იშვიათ წარმომადგენელზე და მისი შემარბილებელი ღონისძიებები”

ავტორი, 2003, საფრანგეთი
“ავტოტრანსპორტის როლი ქ.თბილისის ნიადაგების დაბინძურებაში”
ავტორი, 2003, საქართველო
“ავტოტრანსპორტის მიერ მოხმარებული საწვავი და ამის შედეგად გამოწვეული
ეკოლოგიური პრობლემები საქართველოში 1980–2002 წწ”

ავტორი, 2003, საქართველო
წიგნი
“საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული სასოფლო–სამეურნეო კულტურათა
ძირითადი მავნე მწერები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები”
ავტორი

ენები
ქართული – მშობლიური
რუსული – საშუალოდ
ინგლისური –კარგად

კომპიუტერული უნარები
Windows Office Programs