სსო მეტრი

სსო მეტრს (CSO Meter) – არის მონიტორინგის ინსტრუმენტი, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს შეფასებას აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნებში. ინსტრუმენტი შედგება საუკეთესო საერთშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემუშავებული სტანდარტებისა და ინდიკატორებისაგან და ზომავს როგორც კანონმდებლობას, ისე – პრაქტიკას.

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ, 2019 წელს, ევროკავშირის პროექტის -“Monitoring Progress Empowering Action” – ფარგლებში მომზადებული ანგარიში „სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს“ შესახებ, სწორედ მონიტორინგის ამ ინსტრუმენს – სსო მეტრს (CSO Meter) ეფუძნება.

ანგარიშის მომზადების პროცესში, CSI-იმ შეისწავლა საქართველოს ნორმატიული ბაზა, რომელიც გავლენას ახდენს სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოზე. პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების მიზნით, ჩატარდა გამოკითხვა, გაიმართა ფოკუს-ჯგუფები და ინტერვიუები. გამოკითხვაში, სულ, 127-მა ორგანიზაციამ მიიღო მონაწილეობა. პასუხების უმეტესი ნაწილი (29%) დედაქალაქიდან იყო. გამოკითხული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითად სამუშაო მიმართულებებად დაფიქსირდა: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, ახალგაზრდები, ადამიანის უფლებები და სოციალური საკითხები.

ფოკუს-ჯგუფის შეხვედრები გაიმართა ბათუმში, ქუთაისსა და თელავში. შეხვედრებს, სულ, 32 სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი ესწრებოდა. მონაწილეები შეირჩნენ გამოცდილებისა და საქმიანობის სფეროებს მიხედვით. უფრო სიღრმისეული ინფორმაციის მისაღებად, CSI-იმ ჩაატარა ინტერვიუები. საკონსულტაციო საბჭომ უზრუნველყო ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის ექსპერტული მხარდაჭერა. საბოლოდ, პროცესში, დაახლოებით, 180 დაინტერესებული მხარე იყო ჩართული.

მსგავსი ანგარიშები შემუშავდა აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის ყველა ქვეყანაში – აზერბაიჯანში, სომხეთში, უკრაინაში, მოლდოვაში, ბელორუსში. ასეთი დოკუმენტები ხელს უწყობს ქვეყნების პროგრესისა თუ რეგრესის შეფასებას, მათ შორის ინფორმაციის გაცვლას და სწავლების უზრუნველყოფას, ასევე – მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირებისა და საჯარო პოლიტიკის გაძლიერებას.