სსო მეტრი

სსო მეტრი – მონიტორინგის ინსტრუმენტია, რომლის საშუალებითაც საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემო ფასდება აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნებში. ინსტრუმენტი საერთაშორისო სტანდარტებსა და საუკეთესო პრაქტიკას ეფუძნება და მოიცავს 11 სხვადასხვა სფეროს 30–მდე სტანდარტსა და 170–მდე ინდიკატორს. მისი საშუალებით იზომება პრაქტიკა და საკანონმდებლო გარემო.
ინსტრუმენტის შემუშავებაში მონაწილეობა მიიღო აღმოსავლეთ ევროპის 800–ზე მეტმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ. შესაბამისად, სსო მეტრი არის ადგილობრივ საჭიროებებსა და რეგიონის სპეციფიკას მაქსიმალურად მორგებული ინსტრუმენტი.

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI)¸ არასამეწარმეო სამართლის ევროპულ ცენტრთან (ECNL) ერთად, აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნების წარმომადგენელი რეგიონული ორგანიზაციების მონაწილეობითა და ევროკავშირის მხარდაჭერით, 2017 წლიდან აქტიურად მონაწილეობს აღნიშნულ პროცესებში.

პროცესის პარტნიორი ორიგანიზაციები არიან: საერთაშორისო გამჭვირვალობა სომხეთში (TIAC); შპს MG ქონსალთინგი (აზერბაიჯანი), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (საქართველო), პრომო-ლექს ასოციაცია (მოლდოვა), უკრაინის დამოუკიდებელი პოლიტიკური კვლევების ცენტრი (უკრაინა).

ამ დროისთვის, სსო მეტრის გამოყენებით, მომზადებულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს ამსახველი არა ერთი ანგარიში.

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (CSI) ორგანიზებით მომზადებულია საქართველოში არსებული სიტუაციური ანგარიშები:2019, 2020, 2021 წლები. ანგარიშების მიხედვით შესაძლებელია შეფასდეს ქვეყნის პროგრესი ან რეგრესი 11 სფეროში; წლების მიხედვით შედარდეს ქვეყნების მიღწევები და გამოწვევები და ასე შემდეგ.

შეფასების ინსტრუმენტი ყოველწლიურად იხვეწება და ფართოვდება.

2021 წელს, სსო მეტრის ფარგლებში შეიქმნა რეგიონული ჰაბი, სადაც აღამოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყნის 20–მდე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია გაწევრიანდა. ჰაბი ხელს უწყობს გამოცდილების, ცოდნის გაზიარებას, ახალი კონტაქტების დამყარებას და ა.შ. მისი მიზანია საერთაშორისო სტანდარტებისა და საუკეთესო გამოცდილების გათვალისწინებით წვლილი შეიტანოს მონიტორინგისა და ადვოკატირების პროცესში, რაც სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას შეუწყობს ხელს.

საქართველოდან ჰაბს შეურთდნენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA), ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI).