პროექტები

სამოქალაქო ინტერესების დაცვის პროგრამა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები: ფედერაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“ პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2002-08-12 – 2005-06-11 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

სამართლებრივი რეფორმების მხარდაჭერა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები: კანადის თანამშრომლობის ფონდი, კანადის საელჩო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2000-11-21 – 2001-09-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ლალი ბაქრაძე

ცნობარი არასამეწარმეო, არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის

დონორები და პარტნიორები: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1999-10-01 – 2000-09-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ლალი ბაქრაძე

სამოქალაქო საზოგადოება კანონშემოქმედებით პროცესში

პროექტის მიზანი: საქართველოში კანონშემოქმედებითი პროცესების გამჭვირვალობის ხელშეწყობა და დაინტერესებული მხარეებისთვის მოსალოდნელი საკანონმდებლო სიახლეების შესახებ ინფორმაციის დროული მიწოდება. პროექტის ამოცანები: საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის ...

სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ეფექტური საარსებო გარემოს შექმნა

პროექტის მიზანი: სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული ორგანიზაციების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის, ზოგადად, სამოქმედო გარემოს გაუმჯობესება, ამ ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური და ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა, სოციალურ ...

არასამეწარმეო კანონმდებლობის სრულყოფა

პროექტის მიზანი: კანონმდებლობის სრულყოფის გზით, სამოქალაქო საზოგადობის სამართლებრივი გარემოს გაუმჯობესება და სახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმების სრულყოფა. პროექტის ამოცანები: სამოქალაქო საზოგადოების სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ...

დასავლეთ საქართველოში სოფლის მეურნეობით დაკავებული უკიდურეს სიღარიბეში მაცხოვრებელი მოსახლეობის საარ…

პროექტის მიზანი: სამეგრელოსა და აჭარის რეგიონებში ინტენსიური სასოფლო–სამეურნეო წარმოების ტექნოლოგიების შემოღების ხელშეწყობა და სოფლისმეურნეობით დაკავებული ღარიბი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, მათში სასოფლო ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციული რეფორმის მხარდაჭერა

პროექტის მიზანი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციული რეფორმის მხარდაჭერა. პროექტის ამოცანები: ტრენინგების ჩატარება მთავრობის აპარატის თანამშრომლებისათვის შრომითი რესურსების მართვისა და კომუნიკაციის ...

კვლევა – მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში

პროექტის მიზანი: ქვეყანაში ეფექტური ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუტის ფორმირების ხელშეწყობა, მასში საზოგადოების მონაწილეობის, საჯაროობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესების გზით. პროექტის ამოცანები: თვითმმართველობების დებულებებში\რეგლამენტში საზოგადოების ...

ერთი სარკმლის სისტემა ადგილობრივ თვითმმართველობაში

პროექტის მიზანი: ბათუმის მერიასა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მოსახლეობის მომსახურების მოქნილი და ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, „ერთი სარკმლის’’ სისტემის დანერგვის გზით. პროექტის ...