პროექტები

ეფექტური თვითმმართველობის მხარდაჭერა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

პროექტის მიზანი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმიანობის ეფეტურობის გაზრდა. პროექტის ამოცანები: გამგეობის საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდის რეკომენდაციების შემუშავება; გამგეობის საქმიანობის მარეგულირებელი კანონქვემდებარე აქტების სრულყოფა; გამგეობის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ...

ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა

პროექტის მიზანი: მონაწილეობითი დემოკრატიის ხარისხის გაზრდა, ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართვის გაუმჯობესების გზით. პროექტის ამოცანები: ადგილობრივი საჭიროებების გამოვლენა\პრიორიტეტიზაციის მეთოდოლოგიის შემუშავება\დანერგვის ხელშეწყობა; თვითმმართველობის ...

ეკოლოგიურად უსაფრთხო სოფლის მეურნეობა

პროექტის მიზანი: სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ეკოლოგიურად უსაფრთხო მეთოდოლოგიით წარმოების სწავლება, დემონსტრირება და პოპულარიზაცია მაღალმთიან აჭარაში, მიღწეულ შედეგებზე დაყრდნობით ერთიანი მოდელის ფორმირება და ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება და მათი ეფექტურობის გაზრდის ხელშეწყობა

პროექტის მიზანი: განვითარებაზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანზაციების ეფექტურობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, რათა მათ უკეთ შეძლონ ქვეყანაში უთანასწორობის, მარგინალიზაციის და სიღარიბის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. პროექტის ...

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება საქართველოში

პროექტის მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს, მათი ფინანსური მდგრადობისა და ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება. პროექტის ამოცანები: საქართველოს საგადასახადო კოდექსის, არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებთან ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის მიზანი: საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ხელშეწყობა. პროექტის ამოცანები: საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, დონორებისა და ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლობის გზების გამონახვა; ასეთი თანამშრომლობისთვის საჭირო გარემოს ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ვებპორტალი www.csogeorgia.org

პროექტის მიზანი: შექმნას საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციის გაცვლის, კომუნიკაციის, რესურსების გაზიარებისა და კოორდინაციისათვის ხელსაყრელი გარემო. პროექტის ამოცანები: პირველად, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების არსებობის ...

სამოქალაქო საზოგადოება მონაწილეობითი თვითმმართველობის განვითარებისათვის

პროექტის მიზანი: თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გარკვეული მექანიზმების იმპლიმენტაცია, ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირების გზით. პროექტის ამოცანები: მოსახლეობის ინფორმირება თვითმმართველობის როლისა და ფუნქციების, ...

სამოქალაქო საზოგადოება მონაწილეობითი თვითმმართველობის განვითარებისათვის

პროექტის მიზანი: თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის ურბანული სტრატეგიული გეგმის შემუშავება ასევე თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის არსებული მექანიზმებისა და მოსახლეობას შორის არსებული თანამშრომლობის ...

პრესის მონიტორინგი: სამოქალაქო საზოგადოება და ადგილობრივი თვითმმართველობა

პროექტის მიზანი: პრესის მონიტორინგის საშუალებით, მედიაში სამოქალაქო ინიციატივების გაშუქების, ასევე, ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული საქმიანობის, ინიციატივების, სამოქალაქო სექტორსა და თვითმმართველობებს შორის ...