პროექტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უკეთესი რეფორმებისათვის

პროექტის მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლის გაძლირება და პოპულარიზაცია, საქართველოში მიმდინარე რეფორმებისა და დემოკრატიული ცვლილებების პროცესში სამეზობლო პოლიტიკის ამოცანების შესრულებაში მეტი ...

გამოყენებითი კვლევების ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის

პროექტის მიზანი: საქართველოში რეგიონული განვითარების პოლიტიკის მიმართულებით მიღებული გადაწყვეტილებები ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებსა და კვლევებს, რომელიც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს კარგი მმართველობის პრინციპების დანერგვას, ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება და მათი ეფექტურობის გაზრდის ხელშეწყობა &…

პროექტის მიზანი: საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება და მათი ეფექტურობის ხელშეწყობა. პროექტის ამოცანები: სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საარსებო გარემოს ხელშეწყობა – პროგრამის განხორციელების შედეგად, ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები – უკეთესი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის

პროექტის მიზანი: საბურთალოს გამგეობის ეფექტურობისა და ეფექტიანობის გაზრდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობაში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მონაწილეობის გაზრდის გზით. პროექტის ამოცანები: მოსახლეობის ინფორმირება და ...

გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯა…

პროექტის მიზანი: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელoრუსიაში, მოლდოვაში, საქართველოსა და უკრაინაში; საცხოვრებლის მართვის გაუმჯობესებასა და საცხოვრებელი სახლების ენერგეტიკული სანაციის მხარდაჭერა ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება საჯარო სექტორის მონიტორინგის და პოლიტიკის დიალოგის პროცესში…

პროექტის მიზანი: ხელი შეუწყოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების აქტიურ მონაწილეობას პოლიტიკის დიალოგისა და მონიტორინგის სფეროში, აღჭურვოს ისინი სათანადო ცოდნითა და შესაძლებლობებით, რათა პოლიტიკის ...

ინფორმაციის თავისუფლება მონაწილეობითი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის

პროექტის მიზანი: მმართველობის გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული პრაქტიკის დანერგვა თვითმმართველ ქალაქ ბათუმში, ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობისა და სამოქალაქო ჩართულობის ...

მუნიციპალიტეტის შეფასება

პროექტის მიზანი: აჭარის ექვს მუნიციპალიტეტში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის, მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმებისა და პრაქტიკების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. პროექტის ამოცანები: აჭარის ექვს მუნიციპალიტეტში გამჭვირვალობისა და ...

ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის მყარი კავშირების დამყარება

პროექტის მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოებისა (ადგილობრივი ორგანიზაციები, აქტიური მოქალაქეები და ახალგაზრდები) და ადგილობრივი ხელისუფლების შესაძლებლობებისა და კომპეტენციის გაზრდა, საარსებო გარემოს გაუმჯობესება, ...

დისტანციური სწავლება ეფექტური თვითმმართველობისთვის

პროექტის მიზანი: მოქალაქეებისა და საჯარო მოხელეებისთვის თვითმმართველობის შესახებ ცოდნის დონის ასამაღლებლად, ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით, თვითმმართველობის შესახებ სასწავლო პროგრამის შექმნა; თვითმმართველობის მოხელეებისთვის ...