დასრულებული პროექტები

პრესის მონიტორინგი: სამოქალაქო საზოგადოება და ადგილობრივი თვითმმართველობა

პროექტის მიზანი: პრესის მონიტორინგის საშუალებით, მედიაში სამოქალაქო ინიციატივების გაშუქების, ასევე, ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული საქმიანობის, ინიციატივების, სამოქალაქო სექტორსა და თვითმმართველობებს შორის ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უკეთესი რეფორმებისათვის

პროექტის მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლის გაძლირება და პოპულარიზაცია, საქართველოში მიმდინარე რეფორმებისა და დემოკრატიული ცვლილებების პროცესში სამეზობლო პოლიტიკის ამოცანების შესრულებაში მეტი ...

სამოქალაქო საზოგადოება მონაწილეობითი თვითმმართველობის განვითარებისათვის

პროექტის მიზანი: თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის ურბანული სტრატეგიული გეგმის შემუშავება ასევე თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის არსებული მექანიზმებისა და მოსახლეობას შორის არსებული თანამშრომლობის ...

სამოქალაქო საზოგადოება მონაწილეობითი თვითმმართველობის განვითარებისათვის

პროექტის მიზანი: თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გარკვეული მექანიზმების იმპლიმენტაცია, ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირების გზით. პროექტის ამოცანები: მოსახლეობის ინფორმირება თვითმმართველობის როლისა და ფუნქციების, ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ვებპორტალი www.csogeorgia.org

პროექტის მიზანი: შექმნას საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციის გაცვლის, კომუნიკაციის, რესურსების გაზიარებისა და კოორდინაციისათვის ხელსაყრელი გარემო. პროექტის ამოცანები: პირველად, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების არსებობის ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის მიზანი: საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ხელშეწყობა. პროექტის ამოცანები: საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, დონორებისა და ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლობის გზების გამონახვა; ასეთი თანამშრომლობისთვის საჭირო გარემოს ...

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება საქართველოში

პროექტის მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს, მათი ფინანსური მდგრადობისა და ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება. პროექტის ამოცანები: საქართველოს საგადასახადო კოდექსის, არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებთან ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება და მათი ეფექტურობის გაზრდის ხელშეწყობა

პროექტის მიზანი: განვითარებაზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანზაციების ეფექტურობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, რათა მათ უკეთ შეძლონ ქვეყანაში უთანასწორობის, მარგინალიზაციის და სიღარიბის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. პროექტის ...

ეკოლოგიურად უსაფრთხო სოფლის მეურნეობა

პროექტის მიზანი: სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ეკოლოგიურად უსაფრთხო მეთოდოლოგიით წარმოების სწავლება, დემონსტრირება და პოპულარიზაცია მაღალმთიან აჭარაში, მიღწეულ შედეგებზე დაყრდნობით ერთიანი მოდელის ფორმირება და ...

ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა

პროექტის მიზანი: მონაწილეობითი დემოკრატიის ხარისხის გაზრდა, ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართვის გაუმჯობესების გზით. პროექტის ამოცანები: ადგილობრივი საჭიროებების გამოვლენა\პრიორიტეტიზაციის მეთოდოლოგიის შემუშავება\დანერგვის ხელშეწყობა; თვითმმართველობის ...