დასრულებული პროექტები

ქალაქ ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული რეფორმა

დონორები და პარტნიორები: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი პროექტის არეალი: ბათუმი პროექტის განხორციელების ვადები: 2007-02-01 – 2007-12-31 პროექტის ხელმძღვანელი: ლევან ფანიაშვილი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ეროვნული სტრატეგიის დანერგვის პროცეში ჩართულ მახარეთა მონაწილეობითი შეფ…

დონორები და პარტნიორები: ლტოლვილთა ნორვეგიული საბჭო/გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2006-12-20 – 2007-03-20 პროექტის ხელმძღვანელი: ხათუნა ნაჭყებია

სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ეფექტური საარსებო გარემოს შექმნა

პროექტის მიზანი: სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული ორგანიზაციების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის, ზოგადად, სამოქმედო გარემოს გაუმჯობესება, ამ ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური და ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა, სოციალურ ...

სამოქალაქო საზოგადოება საკანონმდებლო გამჭვირვალეობისათვის

პროექტის მიზანი: საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმების შექმნის გზით საქართველოში კანონშემოქმედებითი პროცესის და საკანონმდებლო გარემოს სრულყოფა. პროექტის ამოცანები: საქართველოს სამინისტროებისა და აჭარის უზენაესი საბჭოს კანონშემოქმედებითი ...

თვითმმართველობის გაძლიერება საქართველოში

დონორები და პარტნიორები: ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OSCE), GTZ პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2005-05-31 – 2005-07-31 პროექტის ხელმძღვანელი: ლევან მოსახლიშვილი

დასაქმებისა და შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონის ღარიბი მოსახლეობისათვის

პროექტის მიზანი: სამეგრელოს რეგიონში დასაქმების და მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ამოცანები: რეგიონში სამუშაო ძალის სტრუქტურისა და ბიზნეს გარემოს კვლევა; რეგიონის დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობის შესაძლებლობების ...

ქალაქის ეფექტური მართვა

დონორები და პარტნიორები: ურბანული ინსტიტუტი პროექტის არეალი: თბილისი პროექტის განხორციელების ვადები: 2005-03-11 – 2005-06-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ლევან მოსახლიშვილი

უმაღლესი განათლების ევროპული სისტემისაკენ – ბოლონიის პროცესის ხელშეწყობა

დონორები და პარტნიორები: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2005-01-10 – 2006-02-09 პროექტის ხელმძღვანელი: ლალი ბაქრაძე

სამოქალაქო საზოგადოება კანონშემოქმედებით პროცესში

პროექტის მიზანი: საქართველოში კანონშემოქმედებითი პროცესების გამჭვირვალობის ხელშეწყობა და დაინტერესებული მხარეებისთვის მოსალოდნელი საკანონმდებლო სიახლეების შესახებ ინფორმაციის დროული მიწოდება. პროექტის ამოცანები: საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის ...

საქართველოში მცირე ბიზნესის საქმიანობის შესწავლა

დონორები და პარტნიორები: OXFAM პროექტის არეალი: სამეგრელო პროექტის განხორციელების ვადები: 2004-02-09 – 2004-04-25 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე