დასრულებული

სამოქალაქო საზოგადოება მონაწილეობითი თვითმმართველობის განვითარებისათვის

პროექტის მიზანი თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის ურბანული სტრატეგიული გეგმის შემუშავება ასევე თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის არსებული...
ნახე მეტი
დასრულებული

სამოქალაქო საზოგადოება მონაწილეობითი თვითმმართველობის განვითარებისათვის

პროექტის მიზანი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გარკვეული მექანიზმების იმპლიმენტაცია, ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირების გზით. პროექტის ამოცანები...
ნახე მეტი
დასრულებული

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ვებპორტალი Www.Csogeorgia.Org

პროექტის მიზანი შექმნას საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციის გაცვლის, კომუნიკაციის, რესურსების გაზიარებისა და კოორდინაციისათვის ხელსაყრელი გარემო....
ნახე მეტი
დასრულებული

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის მიზანი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ხელშეწყობა. პროექტის ამოცანები საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, დონორებისა და ცენტრალური და...
ნახე მეტი
დასრულებული

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება საქართველოში

პროექტის მიზანი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს, მათი ფინანსური მდგრადობისა და ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება. პროექტის...
ნახე მეტი
დასრულებული

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება და მათი ეფექტურობის გაზრდის ხელშეწყობა

პროექტის მიზანი განვითარებაზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანზაციების ეფექტურობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, რათა მათ უკეთ შეძლონ ქვეყანაში უთანასწორობის,...
ნახე მეტი
დასრულებული

ეკოლოგიურად უსაფრთხო სოფლის მეურნეობა

პროექტის მიზანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ეკოლოგიურად უსაფრთხო მეთოდოლოგიით წარმოების სწავლება, დემონსტრირება და პოპულარიზაცია მაღალმთიან აჭარაში, მიღწეულ...
ნახე მეტი
დასრულებული

ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა

პროექტის მიზანი მონაწილეობითი დემოკრატიის ხარისხის გაზრდა, ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართვის გაუმჯობესების გზით. პროექტის...
ნახე მეტი
დასრულებული

ეფექტური თვითმმართველობის მხარდაჭერა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

პროექტის მიზანი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმიანობის ეფეტურობის გაზრდა. პროექტის ამოცანები გამგეობის საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდის რეკომენდაციების...
ნახე მეტი
დასრულებული

თვითმმრთველობის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის მიზანი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმიანობის ეფეტურობის გაზრდა. პროექტის ამოცანები საზოგადოების ჩართულობის ინსტიტუციონალური მექანიზმების ჩამოყალიბება;...
ნახე მეტი
დასრულებული

კვლევა – მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში

პროექტის მიზანი ქვეყანაში ეფექტური ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუტის ფორმირების ხელშეწყობა, მასში საზოგადოების მონაწილეობის, საჯაროობისა და ანგარიშვალდებულების...
ნახე მეტი
დასრულებული

ადმინისტრაციული სისტემის სრულყოფა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში

დონორები და პარტნიორები The Black Sea Trust for Regional Cooperation A Project of the German...
ნახე მეტი