არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგიტრაცია