არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგისტრაცია, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია