არასამეწარმეო იურიდიული პირის დაშლა, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია