ქონების განკარგვის და სარგებლობის სამართლებრივი რეგულირება