სახელმწიფოს და მუნიციპალიტეტის ქონებით სარგებლობა და განკარგვა