საქველმოქმედო ორგანიზაციების სამართლებრივი სტატუსი