ანგარიში: „სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო“

10.01.2019

„სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს“ შესახებ ანგარიში მომზადდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „პროგრესის მონიტორინგი უკეთესი გარემოსთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ექვს ქვეყანაში. ანგარიში ეფუძნება მონიტორინგის ინსტრუმენტს „სსო მეტრს“ და შემუშავებულია პროექტის ადგილობრივი პარტნიორის – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ.

ანგარიში მიმოიხილავს 10 სფეროსა რომელსაც აერთიანებს „სსო მეტრი“ და წარმოადგენს რეკომენდაციებს თითოეული სფეროს გაუმჯობესების მიზნით. ანგარიშში ასევე გამოყოფს ყველაზე მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს სსო-ების საარსებო გარემოს გასაუმჯობესებლად.

ანგარიში მომზადდა მაღალი მონაწილეობის შედეგად. კერძოდ, დაახლოებით 180 დაინტერესებული პირი იყო ჩართული პროცესში მრჩეველთა საბჭოს, კითხვარის, ფოკუს ჯგუფებისა და ინტერვიუების გზით. შეგროვებული ინფორმაცია წარმოადგენს ღირებულ წყაროს პროგრესისა და რეგრესის შესაფასებლად, ქვეყნებს შორის სწავლების უზრუნველსაყოფად და რაც მთავარია, საქართველოსი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატ ირებისა და საჯარო პოლიტიკის ხელშესაწყობად.
სრულად…