დასავლეთ საქართველოში სოფლის მეურნეობით დაკავებული უკიდურეს სიღარიბეში მაცხოვრებელი მოსახლეობის საარსებო პირობების გაუმჯობესება და დასაქმებულთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა

18.05.2012

უკვე ერთი წელია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, ოქსფამი საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს აგრო პროექტს, რომლის მიზნია სამეგრელოსა და აჭარის რეგიონებში ინტენსიური სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ტექნოლოგიების შემოღების ხელშეწყობა, სოფლისმეურნეობით დაკავებული ღარიბი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და სასოფლო სამეურნეო უნარ-ჩვევების განვითარება.

ამ მიზნის მისაღწევად სამეგრელოსა და მთიანი აჭარის რეგიონებში ჩამოვაყალიბეთ ფერმერთა ჯგუფები – მეკარტოფილეთა და მეფუტკრეთა ჯგუფები ზემო აჭარაში; მესათბურეთა და მესაქონლეთა ჯგუფები სამეგრელოში. თითეული ჯგუფის ფერმერებს გადაეცათ შესაბამისი საწყისი საწარმოო კაპიტალი ფერმერული მეურნეობის წარმოებისათვის – თესლის, სასუქების, პესტიციდების, ფუტკრის ოჯახების, სკების და სპეციალური ინვენტარის სახით.

საწარმოო საშუალებების გადაცემის პარალელურად პროექტი ითვალისწინებს ახალი ტექნოლოგიების გაცნობასა და სწავლებას, აგრო პროცესში კონსულტირებას, მოსავლის მოწევის შემდეგ გასაღების ბაზრებთან დაკავშირებას. სამომავლოდ კი პროექტი ითვალისწინებს ფერმერთა ასოციაციების და კოოპერატივების შექმნასაც.

დღეისათვის პროექტმა მოიცვა 232 ბენეფიციარი აჭარისა და 447 ბენეფიციარი სამეგრელოს რეგიონში.