ტრენინგი სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის

01.03.2008

მიმდინარე წლის 27-29 თებერვალს ქ. თბილისში, სასტუმრო „თორში“ სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის ჩატარდა ტრენინგი „ეფექტური ორგანიზაციის მოდელი, მართვის საფუძვლები და მენეჯერის უნარჩვევები“.

ტრენინგი მიზანად ისახავდა მონაწლეთათვის ეფექტური ორგანიზაციის მოდელის გაცნობას, მართვის ზოგადი პრინციპების და ახალი მდგომების სწავლებას, მართვის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას.

ტრენინგის მონაწილეებს მიეცათ საშუალება, აეთვისებინათ რიგი ტექნიკები, რაც დაეხმარება მათ საკუთარ თანამშრომლებთან საქმიანი თუ პირადი ურთიერთობის პროცესის ეფექტურობის გაუმჯობესებაში. ტრენინგზე მონაწილეები გაეცნენ ეფექტური ორგანიზაციის მოდელსა და მის ძირითად ელემენტებს; მართვის ოთხ ძირითად ფუნქციას – დაგეგმვა, შეფასება და კონტროლი, მოტივირება, ორგანიზება; ფორმალური და არაფორმალური ჯგუფების მახასიათებლებს; ლიდერობისა და მართვის განსხვავებულ სტილს;

ტრენინგის მეშვეობით, მონაწილეებს მიეცათ საშუალება, გაეუმჯობესებინათ მენეჯერისათვის საჭირო ისეთი უნარ-ჩვევები, როგორიცაა საქმიანობის დაგეგვა – ამოცანების დასმა და საქმიანობის შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა; ეფექტური კომუნიკაცია და აქტიური მოსმენა; უფლებამოსილებების ეფექტური დელეგირება და უკუკავშირის გაცემა.

აღნიშნული ტრენინგი სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ტრენინგების III ეტაპს წარმოადგენდა. პირველი ორი ციკლი წინა წელს გაიმართა და სამართლებრივ და პროექტის შედგენის ჩარჩოების თემატიკას მოიცავდა.

ღონისძიება ორგანიზებული იყო „სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის“ მიერ, სოციალურ სფეროზე ორიენტირებილი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის საარსებო გარემოს გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში. პროექტის პარტნიორი და ფინანსური მხარდამჭერია ფონდი EED – Evangelischer Entwicklungsdienst.