„ადგილობრივ თვითმმართველობებში სამოქალაქო ჩართულობის და მონაწილეობითი მმართველობის გაძლიერება“

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში და მონაწილეობითი მმართველობის გაძლიერება შემდეგ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში: ბათუმი, ჩოხატაური, დმანისი და მარნეული.

პროექტის ამოცანები

  • პარტნიორ მუნიციპალიტეტებში საკრებულოს წევრების შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით საგანმანათლებო პროგრამის და პროდუქტების შექმნა, რაც საკრებულოს წევრებს მანდატით გათვალისწინებული მოვალეობების და პასუხისმგებლობების უფრო ეფექტურად შესრულებაში დაეხმარება.
  • პარტნიორ მუნიციპალიტეტებში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის თვითშეფასების მეთოდოლოგიის (Benchmarking) დანერგვა, რითაც შეფასდება ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობა, რაც მუნიციპალურ დონეზე მმართველობის და სერვისების მიწოდების პროცესის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად.
  • საპილოტე მუნიციპალიტეტებში, თვითშეფასების შედეგებზე დაყრდნობით, თვითმმართველობების წარმომადგენლებისთვის შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ მიმართული, ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებული აქტივობების შემუშავება. სამიზნე მუნიციპალიტეტების დახმარება მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერებაზე ორიენტირებული სამოქმედო გეგმების შემუშავებაში.
  • ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე გამოყენებული მოქალაქეთა მონაწილეობის ინოვაციური მექანიზმების გამოვლენა და შერჩეულ მუნიციპალიტეტებში პილოტირება. მონაწილეობითი მექანიზმების შერჩევა მოხდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: მექანიზმის დანერგვის განხორციელებადობა, საპილოტე მუნიციპალიტეტების და სამიზნე აუდიტორიის საჭიროებები (განსაკუთრებული ყურადღება მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის წახალისებას დაეთმობა).
  • ადგილობრივ საჭიროებაზე მორგებული მონაწილეობითი მექანიზმების დანერგვისთვის საჭირო პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება/გაუმჯობესება და საპილოტე და არასაპილოტე მუნიციპალიტეტებს შორის ცოდნის გაზიარების ხელშეწყობა.
  • სამიზნე მუნიციპალიტეტებში სამოქალაქო საზოგადოების აქტორების შესაძლებლობების გაძლიერება და მოქალაქეებზე ორიენტირებული ადგილობრივი თვითმმართველობების და სერვისების მიწოდების ადვოკატირებაში მათი ჩართულობის წახალისება.
  • ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული საინფორმაციო კამპანიის შემუშავება და დანერგვა, რომელიც მიზნად ისახავს მოქალაქეების შესაძლებლობების გაძლიერებას და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ჩართულობის წახალისებას.
  • სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებს შორის მყარი კავშირების შექმნის მხარდაჭერა და რეგიონებეს შორის გამოცდილების გაზიარება.
  • სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებისთვის სახელმძღვანელოს შექმნა,სადაც წარმოდგენილი იქნება მოქალაქეთა ჩართულობის ინოვაციური მექანიზმების დეტალური მეთოდოლოგია.

დონორი

USAID – ის ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამა

პროექტის არეალი
საქართველო და ასევე საპილოტე მუნიციპალიტეტები: ბათუმი, ჩოხატაური, მარნეული, დმანისი.

განხორციელების ვადები
მაისი, 2023-აპრილი, 2024

პროექტის ხელმძღვანელი
ნათია აფხაზავა