ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა

პროექტის მიზანი

მონაწილეობითი დემოკრატიის ხარისხის გაზრდა, ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართვის გაუმჯობესების გზით.

პროექტის ამოცანები

  • ადგილობრივი საჭიროებების გამოვლენა\პრიორიტეტიზაციის მეთოდოლოგიის შემუშავება\დანერგვის ხელშეწყობა;
  • თვითმმართველობის საჯაროობის, ეფექტურობისა და მის საქმიანობაში მოსახლეობის ჩართულობის კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავება;
  • მოსახლეობის ინფორმირებულობის ხარისხის გაზრდა;
  • თვითმმართველობის მოხელეების კვალიფიკაციისა და უნარ-ჩვევების განვითარება.

დონორები და პარტნიორები

The Black Sea Trust for Regional Cooperation, A Project of the German Marshall Fund

პროექტის არეალი

აჭარა, გურია

პროექტის განხორციელების ვადები

2010-01-01 – 2010-12-31

პროექტის ხელმძღვანელი

ლევან ფანიაშვილი