ბათუმის მერიის მხარდაჭერა 2019-2022 წლების მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვაში, ინსტიტუციონალიზაციასა და განხორციელებაში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების 2019-2022 წლების პროცესის ეფექტურად წარამართვაში მხარდაჭერა , მოქალაქეთა მაღალი მონაწილეობის და ჩართულობის უზრუნველყოფის გზით.

პროექტის ამოცანები

  • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და საგანმანათლებლო კამპანია;
  • მოქალაქეთა მონაწილეობის წახალისება;
  • სამართლებრივი აქტების შემუშავება და ინსტიტუტციონალიზაცია.

დონორები და პარტნიორები

პროექტის მხარდამჭერია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორის სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI).
პროექტის პარტნიორია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი

პროექტის არეალი

ბათუმი

პროექტის განხორციელების ვადები

13.05.2019 – 31.01.2022

პროექტის ხელმძღვანელი

ნათია აფხაზავა

 

პროექტის აქტივობები

  • საინფორამციო-საკომუნიკაციო გეგმის შემუშავება და დანერგვა;
  • საინფორმაციო შეხვედრები და ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება;
  • 2019-2022 წლების მონაწიელობით ბიუჯეტის სრული ციკლის წარმართვა;
  • სამართლებრივი აქტების შემუშავება და დანერგვა;
  • პროექტების შეფასება/ანალიზის მექანიზმების გაუმჯობესება და შესაძლებლობების გაძლიერება;
  • პროეცეისი შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება და დანერგვა.