ბათუმის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების საინფორმაციო კამპანია

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესის მხარადაჭერა, მოქალაქეთა მაღალი მონაწილეობის და ჩართულობის უზრუნველყოფის გზით.

პროექტის ამოცანები

  • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და საგანმანათლებლო კამპანია;
  • მოქალაქეთა მონაწილეობის წახალისება.

დონორები და პარტნიორები

პროექტის მხარდამჭერია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორის სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI).
პროექტის პარტნიორია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი

პროექტის არეალი

ბათუმი

პროექტის განხორციელების ვადები

01.05.19 – 15.12.19

პროექტის ხელმძღვანელი

ნათია აფხაზავა

 

პროექტის აქტივობები

  • საინფორამციო-საკომუნიკაციო გეგმის შემუშავება და დანერგვა;
  • საინფორმაციო შეხვედრები და ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება;
  • 2019 და 2020 წლის მონაწიელობით ბიუჯეტის სრული ციკლის წარმართვა;
  • პროცესის შეფასება და რეკომენდაციების შემუშავება.