სამოქალაქო ინტერესების დაცვის პროგრამა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები

ფედერაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2002-08-12 – 2005-06-11

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე