დასაქმებისა და შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონის ღარიბი მოსახლეობისათვის

პროექტის მიზანი

სამეგრელოს რეგიონში დასაქმების და მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა.

პროექტის ამოცანები

  • რეგიონში სამუშაო ძალის სტრუქტურისა და ბიზნეს გარემოს კვლევა;
  • რეგიონის დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობის შესაძლებლობების განვითარება და დასაქმების შესაძლებლობის უზღუნველყოფა;
  • მცირე მეწარმეების შესაძლებლობების გაძლიერება და მცირე ბიზნესის დასაქმების პოტენციალის ზრდის ხელშეწყობა;
  • რეგიონში სამუშაო ძალის სტრუქტურისა და ბიზნეს გარემოს კვლევა;
  • სოციალური დახმარების და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს ტექნიკური მხარდაჭერა, სამუშაოს მაძიებლებისთვის უკეთესი მომსახურების გასაწევად.

დონორები და პარტნიორები

OXFAM

პროექტის არეალი

სამეგრელო

პროექტის განხორციელების ვადები

2005-05-01 – 2007-04-01

პროექტის ხელმძღვანელი

ია გაბუნია