ეფექტური თვითმმართველობის მხარდაჭერა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

პროექტის მიზანი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმიანობის ეფეტურობის გაზრდა.

პროექტის ამოცანები

  • გამგეობის საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდის რეკომენდაციების შემუშავება;
  • გამგეობის საქმიანობის მარეგულირებელი კანონქვემდებარე აქტების სრულყოფა;
  • გამგეობის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის გაზრდის მიზნით, ტრენინგების ციკლის ჩატარება.

დონორები და პარტნიორები

კანადის საელჩო

პროექტის არეალი

ხელვაჩაური

პროექტის განხორციელების ვადები

2009-09-01 – 2010-02-01

პროექტის ხელმძღვანელი

ლევან ფანიაშვილი