ერთი სარკმლის სისტემა ადგილობრივ თვითმმართველობაში

პროექტის მიზანი

ბათუმის მერიასა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მოსახლეობის მომსახურების მოქნილი და ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, „ერთი სარკმლის’’ სისტემის დანერგვის გზით.

პროექტის ამოცანები

  • „ერთი სარკმლის“ სისტემის კონცეფციის შემუშავება და მისი დანერგვის ხელშეწყობა;
  • „ერთი სარკმლის“ სისტემის დანერგვისათვის აუცილებელი სამართლებრივი ბაზის შემუშავება;
  • კონსულტაციები და ტრენინგები „ერთი სარკმლის“ სისტემის დანერგვის პროცესში;
  • „ერთი სარკმლის“ სისტემის პოპულარიზაცია სხვა თვითმმართველ ერთეულებში.

დონორები და პარტნიორები

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

პროექტის არეალი

ბათუმი, ქობულეთი

პროექტის განხორციელების ვადები

2008-07-01 – 2009-12-31

პროექტის ხელმძღვანელი

ლევან ფანიაშვილი