იძულებით გადაადგილებულ პირთა ეროვნული სტრატეგიის დანერგვის პროცესში ჩართულ მახარეთა მონაწილეობითი შეფასება

დონორები და პარტნიორები

ლტოლვილთა ნორვეგიული საბჭო/გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2006-12-20 – 2007-03-20

პროექტის ხელმძღვანელი

ხათუნა ნაჭყებია