იუჯინ ბარდახი: ”პრაქტიკული გზამკვლევი პოლიტიკის ანალიზში”

დონორები და პარტნიორები

საზოგადოებრივი ურთიერთობების განყოფილება, ამერიკის საელჩო

პროექტის არეალი

საქართელო

პროექტის განხორციელების ვადები

2001-09-28 – 2002-01-27

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე