კვლევა – მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში

პროექტის მიზანი

ქვეყანაში ეფექტური ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუტის ფორმირების ხელშეწყობა, მასში საზოგადოების მონაწილეობის, საჯაროობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესების გზით.

პროექტის ამოცანები

  • თვითმმართველობების დებულებებში\რეგლამენტში საზოგადოების მონაწილეობისა და საჯაროობის მარეგულირებელი ნორმების შესწავლა;
  • თვითმმართველობის დებულებებში\რეგლამენტში საზოგადოების მონაწილეობისა და საჯაროობის მარეგულირებელი არსებული ნორმების დაცვის ხარისხის შესწავლა;
  • თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაში საზოგადოების არასაკმარისი მონაწილეობისა მიზეზების გამოვლენა;
  • სფეროს გაუმჯობესების მიზნით, დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული საქმიანობების შესწავლა;
  • რეკომენდაციების შემუშავება.

დონორები და პარტნიორები

ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2009-02-01 – 2009-07-31

პროექტის ხელმძღვანელი

ლალი შალვაშვილი