ორგანიზაციული განვითარება

დონორები და პარტნიორები

ფონდი „ჰორიზონტი“

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

1998-11-13 – 1999-06-12

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე