პრესის მონიტორინგი: სამოქალაქო საზოგადოება და ადგილობრივი თვითმმართველობა

პროექტის მიზანი

პრესის მონიტორინგის საშუალებით, მედიაში სამოქალაქო ინიციატივების გაშუქების, ასევე, ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული საქმიანობის, ინიციატივების, სამოქალაქო სექტორსა და თვითმმართველობებს შორის დიალოგისა და თანამშრომლობის ინტენსივობისა და ხარისხის შესწავლა.

პროექტის ამოცანები

აჭარაში, გურიასა და სამეგრელოში გამომავალი ბეჭდური მედიის პროფესიონალური, მრავალმხრივი და ობიექტური მონიტორინგი.

დონორები და პარტნიორები

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

პროექტის არეალი

აჭარა, სამეგრელო, გურია

პროექტის განხორციელების ვადები

2014-01-01 – 2012-01-01

პროექტის ხელმძღვანელი

ლალი შალვაშვილი