პროგრესის მონიტორინგი უკეთესი გარემოსთვის

პროექტის მიზანი

მონიტორინგის ახალი ინსტრუმენტის – სსო მეტრის (CSO METER) საშუალებით, შეფასდეს აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო და შეიქმნას ჩარჩო, რომელიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სამოქმედო გარემოს რეგულარულ და თანმიმდევრულ მონიტორინგს.

პროექტის ამოცანები

  • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სამოქმედო გარემოს რეგულარული და თანმიმდევრული მონიტორინგის ჩარჩოს შექმნა;
  • სსო-ების საარსებო გარემოს გასაუმჯობესებლად, რეკომენდაციებსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების კამპანიების შემუშავება.

დონორები და პარტნიორები

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყენების ექსპერტებთან თანამშრომლობით, არაკომერციული სამართლის ევროპული ცენტრის მხარდაჭერით (ECNL) და ევროკავშირის დაფინანსებით.

პროექტის არეალი

აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნები

პროექტის განხორციელების ვადები

03.07.17 – 31.12.20

პროექტის ხელმძღვანელები

მარიამ ლაცაბიძე, ქეთევან ირემაშვილი