სამოქალაქო საზოგადოება მონაწილეობითი თვითმმართველობის განვითარებისათვის

პროექტის მიზანი

თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის ურბანული სტრატეგიული გეგმის შემუშავება ასევე თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის არსებული მექანიზმებისა და მოსახლეობას შორის არსებული თანამშრომლობის არხების გაუმჯობესება და პოპულარიზაცია.

პროექტის ამოცანები

 • „სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოსა“ და „საზოგადოებრივი დარბაზების“ გაძლიერება და მათი პოპულარიზაცია;
 • საჯარო შეხვედრების ორგანიზება;
 • ქალაქში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება/ადვოკატირება;
 • „სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს“ ვებ-გვერდის შექმნა (www.marte.ge);
 • საბიუჯეტო კალენდარის მომზადება და გავრცელება;
 • თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის ურბანული განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება;
 • საჯარო შეხვედრები თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის 13-ვე ტერიტორიულ ერთეულში მცხოვრებ მოსახლეობასთან;
 • შეხვედრები ფოკუს-ჯგუფებთან (არქიტექტორები, ურბანისტები, დეველოპერები, დიზაინერები და საზოგადოების სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები);
 • ბათუმის უბრანული განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება;
 • მოქალაქეთა ჩართულობის/მონაწილეობის უზრუნველყოფა თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვების პროცესში;
 • მოკვლევა თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის 13 ტერიტორიულ ერთეულში არსებული ბიუჯეტის პროექტის განხილვის მიზნით;
 • საზოგადოებრივი დარბაზის წევრების ტრენინგები საბიუჯეტო პროცესებთან დაკავშირებით;
 • „ღია კარის დღე“ და საჯარო მოსმენა, თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის ბიუჯეტის საჯაროობის და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით.

დონორები და პარტნიორები

MSI

პროექტის არეალი

ქალაქი ბათუმი

პროექტის განხორციელების ვადები

2013-05-07 – 2013-12-31

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე