საქართველოში მცირე ბიზნესის საქმიანობის შესწავლა

დონორები და პარტნიორები

OXFAM

პროექტის არეალი

სამეგრელო

პროექტის განხორციელების ვადები

2004-02-09 – 2004-04-25

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე