საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უკეთესი რეფორმებისათვის

პროექტის მიზანი

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლის გაძლირება და პოპულარიზაცია, საქართველოში მიმდინარე რეფორმებისა და დემოკრატიული ცვლილებების პროცესში სამეზობლო პოლიტიკის ამოცანების შესრულებაში მეტი ჩართულობის გზით.

პროექტის ამოცანები

  • ეროვნულ დონეზე პოლიტიკაზე დიალოგის სივრცის გაუმჯობესება და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და ხელისუფლებას შორის ინტერაქციის ხელშეწყობა;
  • რეფორმებისა და საჯარო ანგარიშვალდებულების პოპულარიზაციის მიზნით, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების პოლიტიკური უნარ-ჩვევების გაძლიერება პოლიტიკის ანალიზის, კვლევის მეთოდოლოგიის, ლობირებისა და ადვოკატირებისა და საჯარო სახსრების მონიტორინგის სფეროებში.

დონორები და პარტნიორები

ევროკავშირი

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2013-09-01 – 2016-04-30

პროექტის ხელმძღვანელი

ია გაბუნია