საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის მიზანი

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ხელშეწყობა.

პროექტის ამოცანები

  • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, დონორებისა და ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლობის გზების გამონახვა;
  • ასეთი თანამშრომლობისთვის საჭირო გარემოს შექმნა;
  • ქვეყანაში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გლობალურ პროცესებში ჩართვა;
  • ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება, მათი ანგარიშვალდებულობის, გამჭირვალობისა და შედეგებზე ორიენტირებული მართვის სისტემის დანერგვის მიმართულებით.

დონორები და პარტნიორები

ვერკავშირი

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2011-10-01 – 2013-10-01

პროექტის ხელმძღვანელი

ვახტანგ ნაცვლიშვილი