თვითმმრთველობის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის მიზანი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმიანობის ეფეტურობის გაზრდა.

პროექტის ამოცანები

  • საზოგადოების ჩართულობის ინსტიტუციონალური მექანიზმების ჩამოყალიბება;
  • მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და მათი სამოქალაქო აქტიობების დონის ზრდის ხელშეწყობა;
  • მუნიციპალური ბიუჯეტების ეფექტურად დაგაგმვისა და ხარჯვის გამჭვრვალობის ხელშეწყობა;
  • ადგილობრივი სამართლებრივი ბაზის სრულყოფა;
  • ტრენინგები ადგილობრივი თვითმმართველობების საჯარო მოსამსახურეებისთვის;
  • მუნიციპალური სერვისების მიწოდების სისტემის სრულყოფა.

დონორები და პარტნიორები

ევროკავშირი

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2009-03-01 – 2012-03-01

პროექტის ხელმძღვანელი

გურანდა რომანაძე