იუჯინ ბარდახი: ”პრაქტიკული გზამკვლევი პოლიტიკის ანალიზში”

დონორები და პარტნიორები:

საზოგადოებრივი ურთიერთობების განყოფილება, ამერიკის საელჩო

პროექტის არეალი:

საქართელო

პროექტის განხორციელების ვადები:

2001-09-28 – 2002-01-27

პროექტის ხელმძღვანელი:

ვაჟა სალამაძე