სამოქალაქო ინტერესების დაცვის პროგრამა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები:

ფედერაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“

პროექტის არეალი:

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები:

2002-08-12 – 2005-06-11

პროექტის ხელმძღვანელი:

ვაჟა სალამაძე