ქალაქის ეფექტური მართვა

დონორები და პარტნიორები:

ურბანული ინსტიტუტი

პროექტის არეალი:

თბილისი

პროექტის განხორციელების ვადები:

2005-03-11 – 2005-06-30

პროექტის ხელმძღვანელი:

ლევან მოსახლიშვილი