საჯარო პოლიტიკის ქართული სკოლა

დონორები და პარტნიორები:

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

პროექტის არეალი:

თბილისი

პროექტის განხორციელების ვადები:

2003-10-01 – 2004-10-30

პროექტის ხელმძღვანელი:

ვაჟა სალამაძე