სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება საქართველოში

პროექტის მიზანი:

სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს, მათი ფინანსური მდგრადობისა და ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება.

პროექტის ამოცანები:

  • საქართველოს საგადასახადო კოდექსის, არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებთან დაკავშირებული, დებულებების გაანალზიება;
  • ძირითადი პრობლემატური საკითხების გამოვლენა და მათი გადაჭრის გზების შემუშავება;
  • ამ საკითხებზე მომუშვე არასამთავრობო და ბიზნეს ორგანიზაციებისთვის ექსპერტული დახმარების გაწევა;
  • არასამეწარმეო იურიდიული პირების დაბეგვრის თემატიკაზე გზამკვლევის შემუშავება და გამოქვეყნება;
  • არასამეწარმეო იურიდიული პირებისთვის საგადასახადო თემატიკაზე იურიდიულ კონსულტაციის გაწევა.

დონორები და პარტნიორები:

G-PAC

პროექტის არეალი:

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები:

2011-09-01 – 2013-11-30

პროექტის ხელმძღვანელი:

გელა ჩარკვიანი