საჯარო პოლიტიკის რეფორმა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები:

კანადის თანამშრომლობის ფონდი, კანადის საელჩო

პროექტის არეალი:

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები:

2004-01-28 – 2005-01-31

პროექტის ხელმძღვანელი:

ვაჟა სალამაძე