საქართველოში მცირე ბიზნესის საქმიანობის შესწავლა

დონორები და პარტნიორები:

OXFAM

პროექტის არეალი:

სამეგრელო

პროექტის განხორციელების ვადები:

2004-02-09 – 2004-04-25

პროექტის ხელმძღვანელი:

ვაჟა სალამაძე